Inspired moments   /   seconds
2198852
KRIIILA V SLUŽBI

KRIIILA V SLUŽBI

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

»KRIIILA V SLUŽBI«

 

Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »KRIIILA V SLUŽBI« (v nadaljevanju: nagradna igra). Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si in redbull.si/timbilding

I.                   Organizator, namen in trajanje nagradne igre

Nagradno igro organizira podjetje MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov v okviru nagradne igre.

Nagradna igra bo potekala od 2.10.2017od 00.00 ure do 27. 10. 2017 do 23.59 ure oziroma dokler zaloge nagrad ne poidejo oz. se izčrpajo, če do tega pride že prej.

Namen nagradne igre je promocija artikla – napitka Red Bull proizvajalca Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Avstrija (družba Red Bull), oz. z njo povezanih podjetij (Skupina Red Bull).

II.                Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in so v rednem delovnem razmerju in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre. Oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora imeti Facebook račun, saj bo lahko le prek navedenih računov svoj izid igre dodala med rezultate, izmed katerih bodo ugotovljeni nagrajenci. Sodelovanje v nagradni igri brez imetništva Facebook računa ni mogoče.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, družbi Red Bull GmbH ali z njo povezanih osebah, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja, družbo Red Bull GmbH ali z njo povezane osebe opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

Sodelovanje mladoletnih oseb v tej nagradni igri ni mogoče.

III.             Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tako, da na spletni strani redbull.si/timbilding v času trajanja nagradne igre igra spletno igro koncentracije in svoj rezultat igre objavi med rezultati z uporabo svojega Facebook računa. Navodila za spletno igro se nahajajo na naslovu redbull.si/timbilding.

Pred začetkom igranja igre mora oseba na spletni strani redbull.si/timbilding izpolniti spletni obrazec, v katerega vnese svoje osebne podatke in podatke o svojem delovnem mestu, in sicer: a) svoje osebno ime, b) naslov, na katerem opravlja svoje delo, c) datum rojstva, d)svojo telefonsko številko, e) svoj elektronski naslov. Z izpolnitvijo obrazca oseba sprejme ta pravila in splošne pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Nakup artikla - napitka Red Bull - ali katerega koli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Nakup katerega koli artikla tudi ne izboljša možnosti za zmago v nagradni igri.

Oseba lahko še pred igranjem spletne igre izpolni tudi obrazec, v katerem označi, ali želi brezplačno prejeti dve pločevinki napitka Red Bull ali obisk Red Bullovih promotork na delovnem mestu. V primeru, da bo oseba označila, da želi brezplačno prejeti dve pločevinki napitka Red Bull, bo lahko izbrala tudi možnost, da se ji pločevinki pošljeta po pošti ali pa da ju osebi osebno dostavijo promotorke družbe Red Bull. Izbor dveh brezplačnih pločevink napitka Red Bull ne vpliva na možnost sodelavanja v nagradni igri in tudi ne na uspeh v nagradni igri. Ista oseba lahko dve pločevinki napitka Red Bull v celotnem trajanju nagradne igre prejme le enkrat, prav tako lahko naroči obisk promotork le enkrat.

Na nagradno igro se lahko ena oseba prijavi le z enim profilom. Ena oseba lahko igrico igra večkrat, vendar z istim prijavljenim profilom. Za nagrado se upošteva najboljši rezultat. V primeru, da se na nagradno igro z istega delovnega mesta prijavi več oseb (t.j. iz istega podjetja in z istim nazivom delovnega mesta), se v primeru več kot enega zmagovalca na posamezno delovno mesto podeli samo ena nagrada.

IV.             Ugotovitev nagrajencev

Tedenske nagrajence bo ugotovil organizator, in sicer tako, da bo ob koncu vsakega tedna trajanja nagradne igre izmed vseh oseb, ki so igrale spletno igro, ugotovil osebo, ki je pri igranju spletne igre v tistem tednu dosegla najvišji rezultat.

Glavnega nagrajenca bo organizator ugotovil dne 30. 10. 2017, in sicer tako, da bo izmed vseh oseb, ki so v preteklih štirih (4) tednih igrale spletno igro, izžrebal osebo, ki bo prejela glavno nagrado. Organizator bo žreb izvedel v svojih poslovnih prostorih s tričlansko komisijo, ki jo organizator imenuje sam.

Organizator bo nagrajence ugotovil in razglasil, kot sledi:
-          1. tedenska razglasitev zmagovalca: dne 9. 10. 2017,
-          2. tedenska razglasitev zmagovalca: dne 16. 10. 2017,
-          3. tedenska razglasitev zmagovalca: dne 23. 10. 2017,
-          4. tedenska razglasitev zmagovalca: dne 30. 10. 2017,
-          razglasitev glavnega zmagovalca: dne 30. 10. 2017.

V.                Nagrade

  1. Tedenske nagrade: Vsak teden trajanja nagradne igre en (1) Mini hladilnik Red Bull in en (1) zaboj napitka Red Bull - 24 pločevink po 250 ml. (Vrednost ene (1) nagrade je 200 EUR, skupna vrednost nagrad je 800 EUR. DDV je v vrednosti nagrade vključen.)
  2. Glavna nagrada: Organizacija enega (1)Timbildinga (angleško: team building) v Republiki Sloveniji v vrednosti 3.000,00 EUR. Lokacijo in število udeležencev timbildinga izbere glavni nagrajenec.(Vrednost 1 nagrade je 3.000,00 EUR, skupna vrednost nagrad je 3.000,00 EUR. DDV je v vrednosti nagrade vključen.)

Nagrad ni možno spremeniti v denarne nagrade oziroma jih ni možno zamenjati za denar ali katero koli drugo dobrino ali ugodnost. Nagrade niso prenosljive.

Nagrada – Mini hladilnik Red Bull - ne vsebuje stroškov, povezanih z delovanjem oz. obratovanjem hladilnika.

VI.             Dostava in izročitev nagrad

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre.

O prejemu nagrade bo organizator nagrajenca obvestil po elektronski pošti na naslov, ki ga je nagrajenec navedel v prijavi na igro, in sicer v roku 8 dni od dneva ugotovitve zmagovalca spletne igre, pri čemer se bo organizator z nagrajencem dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njega pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade. Organizator bo nagrajence objavil tudi na svoji spletni strani www.mpg.si

Nagrade – hladilnike Red Bull - bo organizator nagradne igre nagrajencu dostavil po promotorkah družbe Red Bull na delovno mesto nagrajenca, in sicer v roku 8 tednov od dneva ugotovitve zmagovalca spletne igre. V primeru, da nagrajenec nagrade v roku 8 tednov ne prevzame, nagrajenec pravico do nagrade izgubi, organizator nagradne igre pa v takšnem primeru lahko določi nadomestnega nagrajenca na podlagi 2. najboljšega doseženega rezultata v spletni igri.

Glavno nagrado – timbilding – bo organizator nagrajencu izročil tako, da bo nagrajencu najkasneje v roku 6 mesecev po tem (odvisno od razpoložljivih kapacitet, vremena ipd.), ko bo s strani nagrajenca prejel podatke o številu udeležencev timbildinga, v pisni obliki po elektronski pošti sporočil podatke o kraju in času izvedbe timbildinga.

Nagrajenec mora prevzem nagrade organizatorju potrditi s pisnim potrdilom o prevzemu nagrade.

Organizator nagradne igre ima interes, da nagrajenec nagrado – hladilnik Red Bull – po njenem prejemu hrani na lokaciji svojega delovnega mesta oz. v svojem delovnem okolju. V primeru, da nagrajenec tega ne bi zagotovil oz. zagotavljal, ima organizator nagradne igre pravico, da od nagrajenca zahteva vračilo nagrade.

VII.          Davčne obveznosti

Akontacijo dohodnine od prejetih nagrad bo za nagrajence poravnal organizator. V ta namen je dolžan nagrajenec organizatorju še pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko. Če nagrajenec organizatorju svoje davčne številke ne bi sporočil, se šteje, da se je nagradi odpovedal.

Organizator bo za namen izpolnitve dohodninske napovedi nagrajence ob koncu dohodninskega leta obvestil o vrednosti prejete nagrade.

VIII.       Objave

Organizator nagradne igre je dolžan ta pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.mpg.si

Imena nagrajencev bodo v roku 8 dni od dneva žrebanja objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si

Ta pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu organizatorja nagradne igre.

IX.             Obdelava osebnih podatkov

Oseba s tem, ko na spletni strani izpolni spletni obrazec, v katerega vnese podatke o svojem delovnem mestu, organizatorju poda svoje soglasje, da kot upravljavec osebnih podatkov vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. V času upravljanja zbirke osebnih podatkov ima oseba možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, vse v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator nagradne igre bo z osebnimi podatki ravnal po standardih, ki jih določa Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Sporočanje osebnih podatkov organizatorju s strani sodelujočih v nagradni igri je prostovoljno. V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju z zakonom, se lahko obrne na organizatorja nagradne igre ali informacijskega pooblaščenca in zahteva pojasnilo.

Organizator nagradne igre, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, le-teh ne bo izdal ali odstopil tretji osebi. Nagrajenci izrecno soglašajo, da lahko organizator nagradne igre objavi ime, priimek ter kraj bivanja nagrajenca v javnih občilih, in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

X.                Splošne določbe

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko na spletni strani redbull.si/timbilding izpolnijo spletni obrazec, v katerega vnesejo svoje osebne podatke in podatke o svojem delovnem mestu, ta pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti iz naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubo ali poškodovanje pošiljk, ki jih bo po pošti poslal sodelujočim oz. nagrajencem v nagradni igri.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. preko e-pošte info@mpgplus.si

 

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.