Inspired moments   /   seconds
2198852
TUŠ C&C

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

»Tuš C&C«

 

Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »Tuš in C&C« (v nadaljevanju: nagradna igra). Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si

 

I. Organizator, namen in trajanje nagradne igre

Nagradno igro organizira podjetje MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov v okviru nagradne igre.

Nagradna igra bo potekala od 01.07. do 31.07. 2017

 

II. Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

 

III. Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tako, da preko sms-a na kratko številko 4333, pošlje sms sporočilo z navedbo ključne besede in številko računa, ki je bil v Republiki Sloveniji izdan ob enkratnem nakupu vsaj 2 vezov/platojev (1 vez = 24 pločevink) artiklov – Red Bull pločevink, blagovne znamke Red Bull v trgovinah Tuš Cash and Carry). Račun lahko poleg navedenega artikla vsebuje tudi druge artikle. Vsebina SMS sporočila mora vsebovati naslednje postavke (brez vejic):

Tus (»ključna beseda«), ime in priimek osebe in št. računa, ki dokazuje nakup artikla Red Bull

Primer vsebine SMS sporočila:

Tus Janez Novak 1234567

Ko bo sodelujoča oseba poslala sms sporočilo kot je navedeno v pravilih, bo prejela na svoj telefon povratno sporočilo z naslednjo vsebino:

»Spoštovani, hvala za sodelovanje v nagradni igri »Tus Cash and Carry« Shranite račun, objava nagrajencev bo na spletni strani www.mpg.si Pravila in splošni pogoji za sodelovanje v nagradni igri so objavljeni na spletni strani www.mpg.si«

Nakup artikla – Red Bull energijska pijača – ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da na elektronski naslov mpg@mpgplus.si pošlje elektronsko sporočilo, ki v priponki vsebuje odgovor na vprašanje:

Okus katerega sadeža ima novi Red Bull Summer Edition 250ml.

Elektronsko sporočilo mora vsebovati tudi naslednje podatke: Tuš Cash and Carry, ime in priimek in naslov stalnega prebivališča osebe, ki želi sodelovati v nagradni igri. (Primer vsebine elektronskega sporočila: Tuš, Janez Novak, Slovenska ulica 5, 1000 Ljubljana).

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, katerih SMS sporočila oz. elektronska sporočila z zgoraj navedeno vsebino bodo do organizatorja prispele najkasneje do 31.07.2017 do 24.00 ure.

Vsak poslani SMS se zaračuna po veljavnem ceniku ponudnika storitev.

V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje večkrat, vendar z različno številko računa. S številko posameznega računa oz. s posamezno fotografijo lahko v nagradni igri sodeluje le ena oseba, in sicer tista, katere SMS sporočilo ali elektrosnko sporočilo je organizator prejel najprej. V primeru, da bi bila v SMS sporočilu ali v elektronskem sporočilu navedena imena več oseb, bo organizator štel, da v nagradni igri sodeluje prva navedena oseba in bo nagrado podelil le tej osebi.

Oseba je dolžna originalni izvod računa, katerega številko bo organizatorju poslala z SMS sporočilom, hraniti do zaključka nagradne igre in organizatorju nagradne igre na njegov poziv izročiti kopijo računa. Izročitev kopije računa je v takšnem primeru pogoj za pridobitev pravice do nagrade. V kolikor nagrajenec organizatorju kljub njegovemu pozivu ne bi izročil kopije računa, nagrajenec pravice do nagrade ne pridobi.

 

IV. ŽREBANJE NAGRAD

Žrebanje nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v 5 delovnih dneh po koncu nagradne igre, in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator. V žrebanju bodo sodelovale vse veljavne prijave, ki jih bo organizator nagradne igre prejel z SMS sporočilom ali z elektronsko pošto v času trajanja nagradne igre, to je od 01.07. (od 0.00 ure dalje) do 31.07. 2017 (do 24.00 ure). Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri. O poteku žrebanju bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

O tem, da je bila oseba izžrebana za nagrado, bo organizator nagradne igre osebo obvestil v roku 8 dni po izvedenem žrebanju.

Organizator bo izžrebanim osebam nagrade izročil v roku 30 dni po izvedenem žrebanju. To ne velja za glavno nagrado, katera datum izvedbe se dogovori naknadno in uskladi z dobitnikom nagrade. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec organizatorju nagradne igre predložiti osebni dokument, na katerem morajo biti navedeni vsi osebni podatki, kot so bili organizatorju nagradne igre sporočeni ob prijavi v nagradno igro.

 

V. NAGRADE

1. nagrada: 1 x Red Bull jakna

2. nagrada: 3 x Red Bull majica

3. nagrada: 4 x Red Bull nahrbtnik

4. nagrada: 6 x Red Bull dežnik

Nagrad ni možno spremeniti v denarne nagrade oziroma jih ni možno zamenjati za denar ali katerokoli drugo dobrino ali ugodnost. Nagrade so prenosljive, pri čemer je ob prenosu nagrad potrebno spoštovati določbe II. člena teh pravil in splošnih pogojev.

 

VI. DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre.

O prejemu nagrade bo organizator nagrajence obvestil telefonsko in pisno v roku 8 dni od dneva žrebanja, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade.

Nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem dostavil po pošti oz. izročil na svojem poslovnem naslovu v roku 30 dni od dneva žrebanja. V primeru, da se bo nagrada, ki je bila nagrajencu poslana po pošti, vrnila na naslov organizatorja, bo slednji nagrajenca v nadaljnjih 8 dneh obvestil, da se je nagrada vrnila na naslov organizatorja in da lahko nagrajenec nagrado prevzame v roku 10 dni od dneva prejema obvestila. V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem 10 dnevnem roku nagrade ne bi prevzel, izgubi pravico do nagrade.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba ali oseba z odvzeto poslovno sposobnostjo, je za prevzem nagrade nujna prisotnost zakonitega zastopnika takšne osebe, pri čemer mora zakoniti zastopnik organizatorju nagradne igre predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument.

Nagrajenec mora prevzem nagrade organizatorju potrditi s podpisanim potrdilom o prevzemu nagrade. V primeru, da nagrajenec organizatorju pisnega potrdila ne bi poslal (po pošti ali po telefaxu), bo organizator nagradne igre za dokaz o prevzemu nagrade štel poštno povratnico s potrdilom o dostavi.

 

VII. DAVČNE OBVEZNOSTI

Akontacijo dohodnine od prejetih nagrad bo za nagrajence poravnal organizator. V ta namen je dolžan nagrajenec organizatorju še pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko. V kolikor nagrajenec organizatorju svoje davčne številke ne bi sporočil, se šteje, da se je nagradi odpovedal.

Organizator bo za namen izpolnitve dohodninske napovedi nagrajence ob koncu dohodninskega leta obvestil o vrednosti prejete nagrade.

 

VIII. OBJAVE

Organizator nagradne igre je dolžan ta pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.mpg.si

Imena nagrajencev bodo v roku 15 dni od dneva žrebanja objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si

Ta pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu organizatorja nagradne igre.

 

IX. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Oseba s tem, ko organizatorju nagradne igre pošlje SMS sporočilo s svojimi osebnimi podatki, organizatorju in podjetju Red Bull (Roiss d.o.o.) poda svoje soglasje, da kot upravljavec osebnih podatkov vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. V času upravljanja zbirke osebnih podatkov ima oseba možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, vse v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator nagradne igre, kot tudi podjetje Red Bull (Roiss d.o.o.) bo z osebnimi podatki ravnal po standardih, ki jih določa Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Sporočanje osebnih podatkov organizatorju s strani sodelujočih v nagradni igri je prostovoljno. V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju z zakonom, se lahko obrne na organizatorja nagradne igre ali informacijskega pooblaščenca in zahteva pojasnilo.

Organizator nagradne igre in podjetje Red Bull (Roiss d.o.o.), kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, le-teh ne bo izdal ali odstopil tretji osebi. Nagrajenci izrecno soglašajo, da lahko organizator nagradne igre objavi ime, priimek ter kraj bivanja nagrajenca v javnih občilih, in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

 

X. SPLOŠNE DOLOČBE

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko organizatorju pošljejo SMS sporočilo ali elektronsko sporočilo v skladu s III. členom, ta pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti iz naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz zaradi tretjega dejavnika na katerega ni mogel vplivati pri 1. in 2. nagradi.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. preko e-pošte info@mpgplus.si.

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.