NOVICE & NAGRADNE IGRE

TUC SHOOTOUT

Objavljeno: 12.04.2018

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »TUC SHOOTOUT«

Ta pravila določajo postopke in pogoje sodelovanja v nagradni igri »TUC SHOOTOUT« (v nadaljevanju: nagradna igra). Ta pravila so objavljena na internetnem naslovu www.mpg.si.

I. Organizator, namen in trajanje nagradne igre
Nagradno igro organizira podjetje MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov v okviru nagradne igre.
Nagradna igra bo potekala od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018.

II. Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri.
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in osebe, ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.
V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri prav tako ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonski partner oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski zvezi, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).
V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

III. Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri
V nagradni igri lahko oseba sodeluje tako, da na spletni strani www.tuc-shootout.si odigra igro na način, da zadene čim večje število golov v najkrajšem možnem času. Pred pričetkom igre mora oseba, ki želi igrati nagradno igro, vpisati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-poštni naslov) ter na spletno stran naložiti fotografijo računa, ki dokazuje nakup vsaj dveh TUC izdelkov.
NAKUP KATEREGA KOLI IZDELKA NI POGOJ ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI.
Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da prek spletne strani www.tuc-shootout.si pošlje sliko sebe in petih (5) prijateljev na nogometnem igrišču ter na tak način začne z igranjem igre, katere cilj je zadeti čim več golov v najkrajšem možnem času.

IV. Podelitev nagrad
Podelitev nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v petih delovnih dneh po zaključku nagradne igre, in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.
Podelitev nagrad se bo izvedlo na podlagi doseženih rezultatov na spletni strani www.tuc-shootout.si, pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator. Pri določitvi zmagovalcev bodo sodelovale vse veljavne prijave, ki jih bo organizator prejel v času trajanja nagradne igre, in sicer od 1. 4. 2018 (od 0.00 naprej) do 30. 4. 2018 (do 24. ure). Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri. O poteku določitve zmagovalcev bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku določitve zmagovalcev bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.
Organizator nagradne igre bo o tem, da je oseba osvojila nagrado, osebo obvestil v roku 8 dni po določitvi zmagovalca.
Organizator bo zmagovalcem nagrade izročil v roku 30 dni po izvedeni določitvi zmagovalcev. Ob prevzemu nagrade mora zmagovalec organizatorju nagradne igre predložiti osebni dokument, na katerem morajo biti navedeni vsi osebni podatki, ki so bili organizatorju nagradne igre sporočeni ob prijavi na nagradno igro.

V. NAGRADE
1. – 5. mesto // Playstation 4
6. – 106. mesto // TUC darilni paket
Nagrade ni mogoče zamenjati za denarno nagrado oziroma je ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo dobrino ali ugodnost. Nagrade so prenosljive, pri čemer je pri prenosu nagrade treba spoštovati določbe II. člena teh pravil in splošnih pogojev.
*v primeru, da dva ali več igralcev končajo igro z enakim rezultatom (enako število zadetih golov), bo višje mesto osvojil igralec, ki je ta rezultat dosegel z manj poskusi.
* v primeru, da dva ali več igralcev končajo igro z enakim rezultatom (enako število zadetih golov) in z enakim številom poskusov, bo višje mesto osvojil igralec, ki je ta rezultat dosegel v krajšem času.

VI. DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD
Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanja dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre.
O prejemu nagrade bo organizator nagrajence obvestil telefonsko in pisno v roku 8 dni od dneva določitve zmagovalcev, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade.
Nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem dostavil po pošti oziroma jim jih bo izročil na svojem poslovnem naslovu v roku 30 dni od dneva določitve zmagovalca. V primeru, da se bo nagrada, ki je bila nagrajencu poslana po pošti, vrnila na naslov organizatorja, bo organizator nagrajenca v 8 dneh obvestil, da se je nagrada vrnila na naslov organizatorja in da lahko nagrajenec nagrado prevzame v roku 10 dni od dneva prejema obvestila. V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem 10-dnevnem roku nagrade ne bi prevzel, izgubi pravico do nagrade.
V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba ali oseba z odvzeto poslovno sposobnostjo, je za prevzem nagrade nujna prisotnost zakonitega zastopnika. Pri tem mora zakoniti zastopnik organizatorju nagradne igre predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument.
Nagrajenec mora prevzem nagrade organizatorju potrditi s podpisanim potrdilom o prevzemu nagrade. V primeru, da nagrajenec organizatorju pisnega potrdila ne bi poslal (po pošti ali telefaksu), bo organizator nagradne igre za dokaz o prevzemu nagrade štel poštno povratnico s potrdilom o dostavi.
VII. DAVČNE OBVEZNOSTI
Akontacijo dohodnine od prejetih nagrad bo za nagrajence poravnal organizator. V ta namen je dolžan nagrajenec organizatorju še pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko. Če nagrajenec organizatorju svoje davčne številke ne bi sporočil, se šteje, da se je nagradi odpovedal.
Organizator bo za namene izpolnitve dohodninske napovedi nagrajence ob koncu dohodninskega leta obvestil o vrednostih osvojenih nagrad.

VIII. OBVEŠČANJE
Organizator nagradne igre je dolžan ta pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.mpg.si.
Imena nagrajencev bodo v roku 15 dni od dneva določitve zmagovalca objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si in mikrostrani www.tuc-shootout.si.
Ta pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopni tudi na naslovu organizatorja nagradne igre.
Pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled prav tako dostopni tudi na spletnem naslovu mikrostrani www.tuc-shootout.si.

IX. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
S sodelovanjem v nagradni igri poda oseba organizatorju svoje soglasje, da kot upravljavec osebnih podatkov vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. V času upravljanja zbirke osebnih podatkov ima oseba možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, vse v sladu z veljavnimi predpisi. Organizator nagradne igre bo z osebnimi podatki ravnal v skladu s standardi, ki jih določa Zakon o varstvu osebnih podatkov.
Sporočanje osebnih podatkov organizatorju s strani sodelujočih v nagradni igri je prostovoljno. V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju z zakonom, se lahko obrne na organizatorja nagradne igre ali na informacijskega pooblaščenca in zahteva pojasnilo.
Organizator nagradne igre, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, le-teh ne bo izdal ali odstopil tretji osebi. Nagrajenci izrecno soglašajo, da lahko organizator nagradne igre objavi ime, priimek in kraj bivanja nagrajenca v javnih občilih, in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih zmagovalcev. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

X. SPLOŠNE DOLOČBE
Sodelujoči v nagradni igri avtomatsko prejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.
Organizator ima pravico, da v primeru višje sile ta nagradno igro prekine ali odpove.
Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti z naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti pri izvedbi nagradne igre.
Organizator nagradne igre prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oziroma zaradi tretjega dejavnika, na katerega ni mogel vplivati pri 1. i 2. nagradi.
Organizator nagradne igre ne bo podelil nobenih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.
Organizator nagradne igre po preteku 60 dni od zaključka nagradne igre ni več dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.
V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Podrobnejše informacije lahko dobite pri organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. prek e-pošte info@mpgplus.si

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
NT REMOTE VEEAM RAFFLE
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Red Edition
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Prodajni avtomati
NOVICE & NAGRADNE IGRE
HALLS
NOVICE & NAGRADNE IGRE
NT Remote 2020 – hitra in uspešna transformacija dogodka
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Cartoons
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Knorr in Hellmann's
NOVICE & NAGRADNE IGRE
NT Remote Nagradna igra
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Knorr in Hellmann's
NOVICE & NAGRADNE IGRE
ELVITA