NOVICE & NAGRADNE IGRE

AXE Wild Challenge

Objavljeno: 21.08.2020

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V FACEBOOK NAGRADNI IGRI
»AXE WILD CHALLENGE«


Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v Facebook nagradni igri »AXE WILD CHALLENGE« (v nadaljevanju: FB nagradna igra). Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si ter na Facebook strani AXE https://www.facebook.com/pg/AXESlovenia/notes/?ref=page_internal.


1. Organizator FB nagradne igre

FB nagradno igro za podjetje Unilever d.o.o. Magyarorszag Kft. Podružnica Ljubljana, Kolinska ulica 3, 1000 Ljubljana, organizira MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator).


2. Splošne določbe

FB nagradna igra poteka od 24. 8. 2020 do vključno 31. 8. 2020 na družbenem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/AXESlovenia/. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v kreativnem natečaju, prejme organizator nagradne igre.


3. Način in pogoji sodelovanja v FB nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18 let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki obiščejo Facebook stran https://www.facebook.com/AXESlovenia/ in med 24. 8. 2020 in 31. 8. 2020 sodelujejo po naslednji mehaniki: Na https://www.facebook.com/AXESlovenia/ napiši, katere tri živali te najbolje opisujejo, ali prilepi sliko, na kateri je prikazana njihova kombinacija.
Nagrado bo prejelo 20 nagrajencev, ki bodo določeni z žrebom.


4. Potek nagradne igre, žrebanje nagrad in razglasitev nagrajencev

Z oddanim sporočilom, kot je navedeno zgoraj, izpolnjuješ pogoje za sodelovanje v FB nagradni igri. Žrebanje nagrad bo organizator nagradne igre izvedel najkasneje v 8 delovnih dneh po koncu nagradne igre, in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator. V žrebanju bodo sodelovali vsi sodelujoči po zgoraj napisanih pravilih, v času trajanja nagradne igre, to je od 24. 8. 2020 (od 0.00 ure dalje) do 31. 8. 2020 (do 24.00 ure). Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri. O poteku žrebanju bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v FB nagradni igri strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime iz profila s katerim ste sodelovali v FB nagradni igri, na Facebook strani https://www.facebook.com/AXESlovenia/ in na spletni strani www.mpg.si.


5. Rezultati dobitnikov nagrade, nagrade in prevzem nagrad

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani https://www.facebook.com/AXESlovenia/ oz. pod komentarji na omenjeni Facebook strani in na spletni strani organizatorja www.mpg.si. Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku petih (5) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke:
Facebook uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko.
Posredovanje vseh teh podatkov na mail je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

Nagrade: 20 x AXE WILD paket izdelkov in sončna očala.

Nagrado bo organizator poslal po pošti, v roku (1) enega tedna po posredovanju zahtevanih podatkov na mail mpg@mpgplus.si.


6. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.
Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.


7. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.


8. Pravila FB nagradne igre

S sodelovanjem v FB nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so objavljeni na spletni strani www.mpg.si ter na Facebook strani AXE https://www.facebook.com/pg/AXESlovenia/notes/?ref=page_internal. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/AXESlovenia/. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.


9. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.


10. Splošne določbe

Sodelujoči v FB nagradni igri s tem, ko sodelujejo v nagradni igri, v skladu s III. členom, ta pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti z naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz. zaradi tretjega dejavnika, na katerega ni mogel vplivati pri nagradi.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. preko e-pošte info@mpgplus.si.

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
Microsoft NT konferenca ponovno uspešna
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Iščemo sodelavca: Predstavnik na terenu / Field Expert
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Milka
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Red Edition
NOVICE & NAGRADNE IGRE
NT Remote Nagradna igra
NOVICE & NAGRADNE IGRE
ELVITA
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Promocija "Zagotovljeno zadovoljstvo z zobno kremo Oral-B"
NOVICE & NAGRADNE IGRE
PRAVILA IN POGOJI promocije »Zadovoljstvo zagotovljeno ali 100 dni jamstva vračila kupnine«
NOVICE & NAGRADNE IGRE
IZJEMNO JE ZA VSE S SAMSUNG GALAXY A serijo
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Knorr in Hellmann's