NOVICE & NAGRADNE IGRE

Red Bull / Lidl

Objavljeno: 27.06.2018

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »LIDL«

Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »LIDL« (v nadaljevanju: nagradna igra). Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si

I. Organizator, namen in trajanje nagradne igre

Nagradno igro organizira podjetje MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov v okviru nagradne igre.
Nagradna igra bo potekala od 19.07. do 25.07. in od 30.08. do 05.09. 2018

II. Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

III. Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tako, da na spletni strani https://www.redbull.com/si-sl/projects/tororosso/ igra igrico.

Tekmovalec mora uganiti številko voznika, ki je izpisana na dirkalniku. Dirkalnik je v video formatu, ki se vrti. S klikom na sliko se dirkalnik ustavi oz. se dirkalnik lahko ustavlja toliko časa, da je vidna številka voznika, izpisana na dirkalniku.

Število poizkusov je neomejeno. Ko tekmovalec konča z igro in želi sodelovati v nagradni igri, mora na koncu vpisati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-poštni naslov).

Nakup artikla – Red Bull energijska pijača – ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

IV. ŽREBANJE NAGRAD

Nagrade se žreba po končanju vsakega od obeh terminov trajanja nagradne igre in sicer po koncu prvega termina ki se konča 25.7. 2018 in po koncu drugega termina, ki se konča 5.9. 2018.

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro s pomočjo računalniške programske opreme, pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator in sicer v 7. dneh po koncu nagradne igre.

V žreb, so vključeni vsi tekmovalci, ki so sodelovali v nagradni igri in so pravilno ugotovili številko zapisano na dirkalniku.

V žrebanju bodo sodelovale vse veljavne prijave v času trajanja nagradne igre, to je od 19.07. (od 0.00 ure dalje) do 25.07. 2018 (do 24.00 ure) in od 30.08. (od 0.00 ure dalje) do 05.09. 2018 (do 24.00 ure)

Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri. O poteku žrebanju bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

Razglasitev zmagovalcev oz. prejemnikov nagrad bo organizator nagradne igre objavil najkasneje v 7 dneh po koncu nagradne igre in sicer na spletnem naslovu www.mpg.si.

Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec organizatorju nagradne igre predložiti osebni dokument, na katerem morajo biti navedeni vsi osebni podatki, kot so bili organizatorju nagradne igre sporočeni ob prijavi v nagradno igro.

V. NAGRADE

1. Termin: od 19.07. do 25.07. 2018
• 5 x kapa Scuderia Toro Rosso
• 2 nahrbtnik Scuderia Toro Rosso
• 1 športna torba Scuderia Toro Rosso

2. Termin: od 30.08. do 05.09. 2018
• 5 x kapa Scuderia Toro Rosso
• 2 nahrbtnik Scuderia Toro Rosso
• 1 športna torba Scuderia Toro Rosso

Nagrad ni možno spremeniti v denarno nagrado oziroma je ni možno zamenjati za denar ali katerokoli drugo dobrino ali ugodnost. Nagrade so prenosljive, pri čemer je ob prenosu nagrad potrebno spoštovati določbe II. člena teh pravil in splošnih pogojev.

VI. DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre.

O prejemu nagrade, tako tedenske kot glavne bo organizator nagrajenca obvestil po elektronski pošti takoj po koncu nagradne igre oz. žrebanju, pri čemer se bo organizator z nagrajencem dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njega pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade in sicer najkasneje v 8ih dneh po razglasitvi, tako tedenskih nagrajencev, kot tudi glavnega nagrajenca.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba ali oseba z odvzeto poslovno sposobnostjo, je za prevzem nagrade nujna prisotnost zakonitega zastopnika takšne osebe, pri čemer mora zakoniti zastopnik organizatorju nagradne igre predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument.

Nagrajenec mora prevzem nagrade organizatorju potrditi s podpisanim potrdilom o prevzemu nagrade. V primeru, da nagrajenec organizatorju pisnega potrdila ne bi poslal (po pošti ali po telefaxu), bo organizator nagradne igre za dokaz o prevzemu nagrade štel poštno povratnico s potrdilom o dostavi.

VII. DAVČNE OBVEZNOSTI

Akontacijo dohodnine od prejetih nagrad bo za nagrajence poravnal organizator. V ta namen je dolžan nagrajenec organizatorju še pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko. V kolikor nagrajenec organizatorju svoje davčne številke ne bi sporočil, se šteje, da se je nagradi odpovedal. Glede na to, da nobena od nagrad ne presega zakonsko določenega zneska, ki je določen za plačilo dohodnine, le to ne bo potrebno odvesti za nobenega dobitnika nagrade.

VIII. OBJAVE

Organizator nagradne igre je dolžan ta pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.mpg.si.

Imena nagrajencev bodo v roku 7 dni od dneva žrebanja objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si.

Ta pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu organizatorja nagradne igre.

IX. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Oseba s tem, ko sodeluje v nagradni igri, kot je navedeno v pravilih v členu III., organizatorju in podjetju Roiss d.o.o. poda svoje soglasje, da kot upravljavec osebnih podatkov vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. V času upravljanja zbirke osebnih podatkov ima oseba možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, vse v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator nagradne igre, kot tudi podjetje Roiss d.o.o. bo z osebnimi podatki ravnal po standardih, ki jih določa Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Sporočanje osebnih podatkov organizatorju s strani sodelujočih v nagradni igri je prostovoljno. V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju z zakonom, se lahko obrne na organizatorja nagradne igre ali informacijskega pooblaščenca in zahteva pojasnilo.

Organizator nagradne igre in podjetje Roiss d.o.o., kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, le-teh ne bo izdal ali odstopil tretji osebi. Nagrajenci izrecno soglašajo, da lahko organizator nagradne igre objavi ime, priimek ter kraj bivanja nagrajenca v javnih občilih, in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

X. SPLOŠNE DOLOČBE

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko sodeluje v nagradni igri v skladu s III. členom, ta pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti iz naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz zaradi tretjega dejavnika na katerega ni mogel vplivati pri nagradi.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. preko e-pošte info@mpgplus.si.

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
Microsoft NT konferenca ponovno uspešna
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Promocije »Oral-B garancija vračila kupnine«
NOVICE & NAGRADNE IGRE
IZJEMNO JE ZA VSE S SAMSUNG GALAXY A serijo
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull prodajni avtomati
NOVICE & NAGRADNE IGRE
NT Remote 2020 – hitra in uspešna transformacija dogodka
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Prodajni avtomati
NOVICE & NAGRADNE IGRE
»OSVOJI VRH 2019«
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Wings for Life World Run
NOVICE & NAGRADNE IGRE
SoloQ2020
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Promocija "Zagotovljeno zadovoljstvo z zobno kremo Oral-B"