NOVICE & NAGRADNE IGRE

Oral-B UAU nagradna igra

Objavljeno: 29.11.2021

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »Oral-B UAU«

Ta Pravila in splošni pogoji določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »Oral-B UAU« (v nadaljevanju: nagradna igra).

I. ORGANIZATOR, NAMEN IN TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradno igro organizira podjetje MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: Organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov v okviru nagradne igre.

Nagradna igra bo potekala od 1. 12. 2021 (od 00:00:01) do 4. 12. 2021 (do 19:29:59) po lokalnem času.


II. OSEBE, KI LAHKO SODELUJEJO V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, stare 18 let ali več, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki sprejemajo ta Pravila in splošne pogoje nagradne igre. Mladoletne osebe v tej nagradni igri ne smejo sodelovati.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri podjetju Orbico d.o.o. in Organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za Organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, vnuki, posvojenci, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).


III. NAČINI IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Oseba lahko sodeluje v nagradni igri tako, da na razstavnem prostoru UAU v poslovalnici Big Bang Ljubljana, BTC izpolni nagradni letak, ki se nahaja na tem razstavnem prostoru.

Nakup izdelka Oral-B ali kateregakoli drugega izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki bodo izpolnile nagradni letak.

Ena oseba lahko v nagradni igri z enim letakom sodeluje v vseh žrebanjih do konca nagradne igre, razen, če je že dobila nagrado. Vsi letaki, ki bodo izžrebani se za nadaljnja žrebanja odstranijo.

IV. ŽREBANJE NAGRAD

Žrebanja nagrad bodo potekala na razstavnem prostoru UAU v poslovalnici Big Bang Ljubljana, BTC, Francoska ulica 17, 1000 Ljubljana.

Žrebanja nagrad bodo izvedena z žrebom iz bobna z letaki in sicer pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje Organizator.

Za veljavne prijave bodo šteli letaki, ki bodo izpolnjevali vse pogoje po teh Pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri. O poteku žrebanju bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo Organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

Žrebanje nagrad (1x) Električna zobna ščetka Oral-B Kids Star Wars, (1x) Električna zobna ščetka Oral-B Junior Star Wars, (1x) Električna zobna ščetka Oral-B Pro 3 in (1x) Oral-B iO 8 bo potekalo na naslednji način:

Dnevna žrebanja:

Sreda, 1.12.2021 (nagrada: 1x električna zobna ščetka Oral-B Kids Star Wars);
žrebanje bo potekalo 1. 12. 2021 ob 19:30 po lokalnem času.

Četrtek, 2.12.2021 (nagrada: 1x električna zobna ščetka Oral-B Junior Star Wars);
žrebanje bo potekalo 2. 12. 2021 ob 19:30 po lokalnem času.

Peter, 3.12.2021 (nagrada: 1x električna zobna ščetka Oral-B Pro 3);
Žrebanje bo potekalo 3. 12. 2021 ob 19:30 po lokalnem času.

Sobota, 4.12.2021 (nagrada: 1x električna zobna ščetka Oral-B iO 8);
Žrebanje bo potekalo 4.12.2021 ob 19:30 po lokalnem času.


Žrebanja bodo potekala za vse prijave od pričetka promocijske akcije. Na primer: vsi udeleženci, ki bodo letak oddali v sredo, bodo sodelovali v vseh nagradnih žrebanjih, vključno s sobotnim, 4.12.2021. Iz žreba se izloča edino nagrajence.

Skupno bodo podeljene 4 nagrade, ki bodo izžrebane po zgoraj naveden urniku.

Ena oseba lahko osvoji le eno nagrado.

Nagrajenci nagradne igre bodo objavljeni na spletni strani www.mpg.si najpozneje v 15 delovnih dneh od dneva zadnjega žrebanja nagrajencev (zadnje žrebanje nagrajencev bo 4.12.2021).

Organizator bo nagrajence po telefonu ali v pisni obliki (SMS sporočilo) obvestil v roku 8 dni od žrebanja nagrad.


V. NAGRADE

1) Nagrada #1
Električna zobna ščetka Oral-B Kids Star Wars
Nagrada #1 je vredna 24,99 EUR.

2) Nagrada #2
Električna zobna ščetka Oral-B Junior Star Wars
Nagrada #2 je vredna 59,99 EUR.

3) Nagrada #3
Električna zobna ščetka Oral-B Pro 3
Nagrada #3 je vredna 74,99 EUR.

4) Nagrada #4
Električna zobna ščetka Oral-B iO 8
Nagrada #4 je vredna 299,99 EUR.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, prav tako ni mogoča zamenjava za drugo nagrado ali katerikoli drugi izdelek ali korist.


VI. DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo sodelovali z Organizatorjem pri sprejemanju nagrade in zagotavljanju potrebne dokumentacije.

Organizator bo nagrajence po telefonu in v pisni obliki (SMS sporočilo) obvestil v roku 8 dni od žrebanja nagrad. Organizator in nagrajenec se bosta medsebojno dogovorila o podrobnostih predaje nagrad, Organizator bo pridobil osebne podatke nagrajenca, potrebne za predajo nagrado.

Nagrajenec mora na elektronski naslov Organizatorja nagradne.igre@mpgplus.si poslati svoje osebne podatke (ime in priimek, davčna številka, datum rojstva, naslov, poštna številka in mesto stalnega prebivališča, kontaktna telefonska številka, elektronski naslov) za potrebe postopka.

Organizator zagotavlja, da bodo nagrade izročene nagrajencem v roku 30 dni od končnega žrebanja (zadnje žrebanje nagrajencev bo 4.12.2021).
Če se bo nagrada, ki je bila poslana nagrajencu po pošti, vrnila na naslov Organizatorja, bo ta v roku 8 dni obvestil nagrajenca, da se je nagrada vrnila in bo lahko nagrajenec prevzel nagrado na naslovu Organizatorja v roku 10 dni od prejema obvestila. Če nagrajenec nagrade ne prevzame v določenem roku, se mu odvzame pravica do nagrade.

Izročitev nagrad se bo zgodila po predložitvi vseh zahtevanih podatkov (ime in priimek, davčna številka, datum rojstva, naslov, poštna številka in mesto stalnega prebivališča, kontaktna telefonska številka, elektronska pošta) Organizatorju.

Nagrajenec mora Organizatorju prek pošte ali elektronske pošte potrditi, da je prejel izžrebano nagrado. V primeru, da nagrajenec Organizatorju prevzema nagrade na bo potrdil, bo Organizator nagradne igre za dokaz o prevzemu nagrade štel poštno povratnico s potrdilom o dostavi.


VII. DAVČNE OBVEZNOSTI

Akontacijo dohodnine od prejetih nagrad bo za nagrajence poravnal Organizator. V ta namen je dolžan nagrajenec Organizatorju še pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko. Če nagrajenec Organizatorju svoje davčne številke ne bi sporočil, se šteje, da se je nagradi odpovedal.

Organizator bo za namen izpolnitve dohodninske napovedi nagrajence ob koncu dohodninskega leta obvestil o vrednosti prejete nagrade.


VIII. OBJAVE

Organizator nagradne igre je dolžan ta Pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.mpg.si.

Imena nagrajencev bodo v roku 15 dni od dneva žrebanja objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si.

Ta Pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu Organizatorja nagradne igre.


IX. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Družba MPG d.o.o. je upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri in nagrajencev. Upravljavec bo osebne podatke sodelujočih obdeloval za namen izvedbe nagradne igre. Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni mogoče. Izbira nagrajenca se izvede z avtomatiziranim žrebom, kot je opisano v IV. poglavju teh Pravil in splošnih pogojev.

Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:
- podelitev nagrade;
- obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;
- preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Pravili in splošnimi pogoji;
- izpolnjevanje davčnih obveznosti Organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).
Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer nagrajenec ne more prejeti nagrade.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes skupnih upravljavcev, da izvedeta nagradno igro in izpolnita svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namenov nagradne igre je privolitev, kadar jo posameznik poda.

Upravljavec osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev ne posreduje tretjim osebam, razen:
- podatke nagrajenca posreduje pristojnim davčnim organom za namen odmere in plačila akontacije dohodnine;
- podatke posreduje svojim zunanjim izvajalcem, s katerimi sklene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi jih zaveže, da podatke obdelujejo le v njenem imenu in po njenih navodilih (npr. računovodski servis, ponudnik programske rešitve nagradne igre ...);
- ime in prvo črko priimka nagrajenca objavi na spletnem naslovu www.mpg.si.

Upravljavec podatke sodelujočih hrani še 3 mesece po zaključku nagradne igre, podatke nagrajencev pa za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti še 10 let. Osebne podatke sodelujočih za namene izven nagradne igre upravljavec obdeluje do preklica privolitve posameznika, ki je podlaga za takšno obdelavo.

Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico od upravljavca zahtevati:
- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradni igri, oziroma prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;
- da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri sodelujočega (le v obsegu, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi privolitve).
Nagrajenci imajo pravico od upravljavca zahtevati:
- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo oziroma jo vračajo, in hkrati prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;
- da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri nagrajenca.
Sodelujoči v nagradni igri in nagrajenci lahko navedene pravice uresničujejo tako, da naslovijo pisno zahtevo po e-pošti na naslov info@mpgplus.si ali po navadni pošti na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.
V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na upravljavca in zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).


X. SPLOŠNE DOLOČBE

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko Organizatorju pošljejo besedilno sporočilo ali elektronsko sporočilo v skladu s III. členom teh Pravil in splošnih pogojev, ta Pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti z naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz. zaradi tretjega dejavnika, na katerega ni mogel vplivati pri nagradah.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh Pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 30 dni od zaključka nagradne igre Organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med Organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. ure prek e-pošte nagradne.igre@mpgplus.si.


MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.

----

Nagrajenci so:

Električna zobna ščetka Oral-B Kids Star Wars
Gaj C., Ljubljana

Električna zobna ščetka Oral-B Junior Star Wars
Manja M., Ljubljana

Električna zobna ščetka Oral-B Pro 3
Martina L., Laško

Električna zobna ščetka Oral-B iO 8
Jasmina A., Kranj

Gallery

Quote

#oralB #nagradnaigra

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Goni Pony 2018
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Knorr in Hellmann's
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull - Krila za zimo
NOVICE & NAGRADNE IGRE
SoloQ
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Janez Kopač Lebar, MPG: »NT Remote bo digitalni dogodek, kot ga pri nas še ni bilo«
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Cartoons
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Milka vas nagrajuje
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Knorr in Hellmann's
NOVICE & NAGRADNE IGRE
HALLS
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Iščemo sodelavca: Predstavnik na terenu / Field Expert