NOVICE & NAGRADNE IGRE

Prodajni avtomati

Objavljeno: 28.04.2018

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »Prodajni avtomati«

Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »Prodajni avtomati« (v nadaljevanju: nagradna igra). Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si

I. Organizator, namen in trajanje nagradne igre

Nagradno igro organizira podjetje MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov v okviru nagradne igre.
Nagradna igra bo potekala od 01.05. do 15.06. 2018

II. Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.
V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).
V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

III. Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tako, da pokliče na brezplačno telefonsko številko, ki jo najde na dnu Red Bull pločevinke, ki jo kupi na avtomatih. Prodajni avtomati so postavljeni po vsej Sloveniji in sicer v različnih ustanovah, kot so fakultete, zdravstveni domovi in druge javne in privatne ustanove.

Nakup artikla – Red Bull energijska pijača – ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da na elektronski naslov mpg@mpgplus.si pošlje elektronsko sporočilo, ki v priponki vsebuje 1 minutni video, kjer oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri, skupaj še z dvema prijateljema pripravljajo vsak svoje kolo na sezono.
Elektronsko sporočilo mora vsebovati tudi naslednje podatke: ime in priimek in naslov stalnega prebivališča osebe, ki želi sodelovati v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, katere pokličejo na brezplačno telefonsko številko ali pošljejo elektronska sporočila z zgoraj navedeno vsebino najkasneje do 15.06.2018 do 24.00 ure.
V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje večkrat, vendar z različno kodo. S kodo, ki je na dnu pločevinke oz. s posameznim videom lahko v nagradni igri sodeluje le ena oseba, in sicer tista, katere kodo pokliče ali elektrosnko sporočilo je organizator prejel najprej. V primeru, da bi bila koda iz pločevinke ali v elektronskem sporočilu navedena imena več oseb, bo organizator štel, da v nagradni igri sodeluje prva navedena oseba in bo nagrado podelil le tej osebi.

IV. PODELITEV NAGRAD

Podelitev nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v 14 delovnih dneh po prejemu klica na brezplačno telefonsko številko iz dna pločevinke oz v 14 dneh po prejemu elektronskega sporočila z video vsebino za tiste, ki bodo sodelovali preko drugega načina in sicer z video vsebino.
Nagrado bodo prejeli vsi, ki bodo pravočasno poklicali na brezplačno telefonsko številko in sporočili kodo iz dna pločevinke in vsi, ki bodo pravilno poslali elektronsko sporočilo z primerno in dogovorjeno video vsebin, ki jih bo organizator nagradne igre prejel z elektronsko pošto v času trajanja nagradne igre, to je od 01.05. (od 0.00 ure dalje) do 15.06. 2018 (do 24.00 ure). Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri.
Vsaka koda iz dna pločevinke ima določeno nagrado, pri čemer pa to ne velja za elektronsko sporočilo, kjer se eno izmed spodnjih nagrad določi naključno.
O tem, da je bila oseba upravičena do nagrade, bo organizator nagradne igre osebo obvestil v roku 14 dni po prejemu elektronske pošte z video vsebino.
Organizator bo nagrajenim osebam nagrade izročil v roku 14 dni po prejetju elektronske pošte oz. prejetem klicu.

V. NAGRADE

• • 15 x dve vstopnici za festival Gora Rocka
• • 1 x Red Bull Air Race športna torba
• • 2 x Red Bull Air Race piknik odeja
• • 2 x Red Bull Air Race termovka
• • 1 x Red Bull Racing kapa
• • 2 x Red Bull Air Race denarnica
• • 300 x Red Bull četvorček

Nagrad ni možno spremeniti v denarne nagrade oziroma jih ni možno zamenjati za denar ali katerokoli drugo dobrino ali ugodnost.

VI. DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre.
O prejemu nagrade bo organizator nagrajence obvestil telefonsko in/ali pisno v roku 14 dni od dneva ko je prejel elektronsko sporočilo, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade.
Nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem dostavil po pošti oz. izročil na svojem poslovnem naslovu v roku 14 dni od dneva prejetega klica oz prejema elektronskega sporočila. V primeru, da se bo nagrada, ki je bila nagrajencu poslana po pošti, vrnila na naslov organizatorja, bo slednji nagrajenca v nadaljnjih 8 dneh obvestil, da se je nagrada vrnila na naslov organizatorja in da lahko nagrajenec nagrado prevzame v roku 10 dni od dneva prejema obvestila. V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem 10 dnevnem roku nagrade ne bi prevzel, izgubi pravico do nagrade.
V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba ali oseba z odvzeto poslovno sposobnostjo, je za prevzem nagrade nujna prisotnost zakonitega zastopnika takšne osebe, pri čemer mora zakoniti zastopnik organizatorju nagradne igre predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument.

VII. DAVČNE OBVEZNOSTI

Akontacijo dohodnine od prejetih nagrad bo za nagrajence poravnal organizator. V ta namen je dolžan nagrajenec organizatorju še pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko. V kolikor nagrajenec organizatorju svoje davčne številke ne bi sporočil, se šteje, da se je nagradi odpovedal. Glede na to, da nobena od nagrad ne presega zakonsko določenega zneska, ki je določen za plačilo dohodnine, le to ne bo potrebno odvesti za nobenega dobitnika nagrade.

VIII. OBJAVE

Organizator nagradne igre je dolžan ta pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.mpg.si
Ta pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu organizatorja nagradne igre.

IX. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Oseba s tem, ko organizatorju nagradne igre pošlje SMS sporočilo s svojimi osebnimi podatki, organizatorju in podjetju Red Bull (Roiss d.o.o.) poda svoje soglasje, da kot upravljavec osebnih podatkov vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. V času upravljanja zbirke osebnih podatkov ima oseba možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, vse v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator nagradne igre, kot tudi podjetje Red Bull (Roiss d.o.o.) bo z osebnimi podatki ravnal po standardih, ki jih določa Zakon o varstvu osebnih podatkov.
Sporočanje osebnih podatkov organizatorju s strani sodelujočih v nagradni igri je prostovoljno. V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju z zakonom, se lahko obrne na organizatorja nagradne igre ali informacijskega pooblaščenca in zahteva pojasnilo.
Organizator nagradne igre in podjetje Red Bull (Roiss d.o.o.), kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, le-teh ne bo izdal ali odstopil tretji osebi. Nagrajenci izrecno soglašajo, da lahko organizator nagradne igre objavi ime, priimek ter kraj bivanja nagrajenca v javnih občilih, in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

X. SPLOŠNE DOLOČBE

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko organizatorju pošljejo elektronsko sporočilo ali pokliče na brezplačno telefonsko številko iz dna pločevinke, v skladu s III. členom, ta pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.
Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.
Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti iz naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.
Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz zaradi tretjega dejavnika na katerega ni mogel vplivati pri 1. in 2. nagradi.
Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.
Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.
V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. preko e-pošte info@mpgplus.si.

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.

Gallery

5a0da21ca96ac_header_ultra_europe.jpg5a0da214ef4a6_header_ultra_europe.jpg
Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
HALLS
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Red Edition
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Knorr in Hellmann's
NOVICE & NAGRADNE IGRE
HEINEKEN NOGOMET 2018
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull 400
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Nagradna igra SIGNAL / Nagradni natječaj SIGNAL
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Iščemo sodelavca: Predstavnik na terenu / Field Expert
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull prodajni avtomati
NOVICE & NAGRADNE IGRE
AXE Wild Challenge
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Microsoft NT Conference - Best B2B Event 2018