NOVICE & NAGRADNE IGRE

Red Bull prodajni avtomati

Objavljeno: 26.10.2020

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
»Prodajni avtomati«


Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »Prodajni avtomati« (v nadaljevanju: nagradna igra). Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si

I. Organizator, namen in trajanje nagradne igre

Nagradno igro za podjetje Roiss d.o.o., Letališka cesta 14, 1000 Ljubljana, organizira MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra bo potekala od 01.11. do 31.12. 2020


II. Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

III. Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tako, da na elektronski naslov info.si@redbull.com sporoči kodo iz nalepke, ki jo najde na dnu Red Bull pločevinke, ki jo kupi na avtomatih. Prodajni avtomati so postavljeni po vsej Sloveniji in sicer v različnih ustanovah, kot so fakultete, zdravstveni domovi in druge javne in privatne ustanove.

Nakup artikla – Red Bull energijska pijača – ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da na elektronski naslov mpg@mpgplus.si pošlje elektronsko sporočilo, ki v priponki vsebuje 1 minutni video, kjer se oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri pripravlja na Novoletno zabavo.

Elektronsko sporočilo mora vsebovati tudi naslednje podatke: ime in priimek in naslov stalnega prebivališča osebe, ki želi sodelovati v nagradni igri.
V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe z zgoraj navedeno vsebino najkasneje do 31.12.2020 do 24.00 ure.

V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje večkrat, vendar z različno kodo. S kodo, ki je na dnu pločevinke oz. s posameznim videom lahko v nagradni igri sodeluje le ena oseba, in sicer tista, katere kodo pokliče ali elektronsko sporočilo je organizator prejel najprej. V primeru, da bi bila koda iz pločevinke ali v elektronskem sporočilu navedena imena več oseb, bo organizator štel, da v nagradni igri sodeluje prva navedena oseba in bo nagrado podelil le tej osebi.


IV. PODELITEV NAGRAD

Podelitev nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v 14 delovnih dneh po prejemu elektronskega sporočila z navedeno kodo oz v 14 dneh po prejemu elektronskega sporočila z video vsebino za tiste, ki bodo sodelovali preko drugega načina in sicer z video vsebino.

Nagrado bodo prejeli vsi, ki bodo pravočasno poslali elektronsko sporočilo in sporočili kodo iz dna pločevinke in vsi, ki bodo pravilno poslali elektronsko sporočilo z primerno in dogovorjeno video vsebino, ki jih bo organizator nagradne igre prejel z elektronsko pošto v času trajanja nagradne igre, to je od 01.11. (od 0.00 ure dalje) do 31.12. 2020 (do 24.00 ure).

Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri.

Vsaka koda iz dna pločevinke ima določeno nagrado, pri čemer pa to ne velja za elektronsko sporočilo, kjer se eno izmed spodnjih nagrad določi naključno.

O tem, da je bila oseba upravičena do nagrade, bo organizator nagradne igre osebo obvestil v roku 14 dni po prejemu elektronske pošte.

Organizator bo nagrajenim osebam nagrade izročil v roku 14 dni po prejetju elektronske pošte.

Nagradna igra traja do omenjenega datuma oz do razdelitve vseh predvidenih količin nagrad.


V. NAGRADE

- 30x mesečna zaloga* Red Bull-a
- 300x četvorček Red Bull

*31 pločevink po 250ml

Nagrad ni možno spremeniti v denarno nagrado oziroma je ni možno zamenjati za denar ali katerokoli drugo dobrino ali ugodnost. Nagrade so prenosljive, pri čemer je ob prenosu nagrad potrebno spoštovati določbe II. člena teh pravil in splošnih pogojev.


VI. DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre.

O prejemu nagrade bo organizator nagrajence obvestil po elektronski pošti v roku 14 dni od dneva ko je prejel elektronsko sporočilo, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade.

Nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem dostavil po pošti oz. izročil na svojem poslovnem naslovu v roku 14 dni od dneva prejetega klica oz prejema elektronskega sporočila. V primeru, da se bo nagrada, ki je bila nagrajencu poslana po pošti, vrnila na naslov organizatorja, bo slednji nagrajenca v nadaljnjih 8 dneh obvestil, da se je nagrada vrnila na naslov organizatorja in da lahko nagrajenec nagrado prevzame v roku 10 dni od dneva prejema obvestila. V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem 10 dnevnem roku nagrade ne bi prevzel, izgubi pravico do nagrade.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba ali oseba z odvzeto poslovno sposobnostjo, je za prevzem nagrade nujna prisotnost zakonitega zastopnika takšne osebe, pri čemer mora zakoniti zastopnik organizatorju nagradne igre predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument.

VII. DAVČNE OBVEZNOSTI

Akontacijo dohodnine od prejetih nagrad bo za nagrajence poravnal organizator. Za namen izpolnjevanja davčnih obveznosti je dolžan nagrajenec organizatorju še pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko. V kolikor nagrajenec organizatorju svoje davčne številke ne bi sporočil, se šteje, da se je nagradi odpovedal. Glede na to, da nobena od nagrad ne presega zakonsko določenega zneska, ki je določen za plačilo dohodnine, akontacije ne bo potrebno odvesti za nobenega dobitnika nagrade. Kljub temu je organizator dolžan davčnim organom prijaviti podatke o nagrajencih.

VIII. OBJAVE

Organizator nagradne igre je dolžan ta pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.mpg.si


Ta pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu organizatorja nagradne igre.

IX. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Družbi Roiss d.o.o. in MPG d.o.o. sta skupna upravljavca osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri in nagrajencev. Skupna upravljavca bosta osebne podatke sodelujočih obdelovala za namen izvedbe nagradne igre. Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni mogoče. Izbira nagrajenca se izvede z avtomatiziranim žrebom, kot je opisano v IV. poglavju teh Pravil in Splošnih pogojev.

Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:
- podelitev nagrade;
- obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;
- preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Splošnimi pogoji in pravili;
- izpolnjevanje davčnih obveznosti organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).
Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer nagrajenec ne more prejeti nagrade.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes skupnih upravljavcev, da izvedeta nagradno igro in izpolnita svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov nagrajencev je darilna pogodba, ki je sklenjena s sprejemom nagrade s strani nagrajenca. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namenov nagradne igre je privolitev, kadar jo posameznik poda.

Skupna upravljavca osebnih podatkov udeležencev in nagrajenca ne posreduje tretjim, razen:
- podatke nagrajenca posredujeta pristojnim davčnim organom za namen odmere in plačila akontacije dohodnine;
- podatke posredujeta svojim zunanjim izvajalcem, s katerimi skleneta ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi jih zavežeta, da podatke obdelujejo le v njunem imenu in po njunih navodilih (npr. računovodski servis, ponudnik programske rešitve nagradne igre ...);
- ime, priimek in kraj bivanja nagrajenca objavita na spletnem naslovu www.mpg.si in v javnih občilih.

Skupna upravljavca podatke sodelujočih hranita še 3 mesece po zaključku nagradne igre, podatke nagrajencev pa za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti še 10 let. Osebne podatke sodelujočih za namene izven nagradne igre skupna upravljavca obdelujeta do preklica privolitve posameznika, ki je podlaga za takšno obdelavo.

Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico od skupnih upravljavcev zahtevati:
- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradni igri, oziroma prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;
- da jim upravljavca posredujeta osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavca posredujeta drugemu upravljavcu po izbiri sodelujočega (le v obsegu, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi privolitve).
Nagrajenci imajo pravico od skupnih upravljavcev zahtevati:
- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo oziroma jo vračajo, in hkrati prekličejo morebitno soglasje za za namene obdelave izven nagradne igre;
- da jim upravljavca posredujeta osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavca posredujeta drugemu upravljavcu po izbiri nagrajenca.
Sodelujoči v nagradni igri in nagrajenci lahko navedene pravice uresničujejo tako, da naslovijo pisno zahtevo po e-pošti na naslov info@mpgplus.si ali po navadni pošti na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.
V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na upravljavca in zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).

X. SPLOŠNE DOLOČBE

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko sodeluje v nagradni igri v skladu s III. členom, ta pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti iz naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz zaradi tretjega dejavnika na katerega ni mogel vplivati pri nagradi.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. preko e-pošte info@mpgplus.si.

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull / Lidl
NOVICE & NAGRADNE IGRE
AXE Wild Challenge
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Cartoons
NOVICE & NAGRADNE IGRE
»OSVOJI VRH 2019«
NOVICE & NAGRADNE IGRE
HEINEKEN NOGOMET 2018
NOVICE & NAGRADNE IGRE
DOVE te nagrajuje za Valentinovo
NOVICE & NAGRADNE IGRE
NT Remote Nagradna igra
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Postani član Milka ekipe
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Milka
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Knorr in Hellmann's