NOVICE & NAGRADNE IGRE

Red Bull Goni Pony 2018

Objavljeno: 19.04.2018

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
»Red Bull Goni Pony 2018«


Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »Red Bull Goni Pony« (v nadaljevanju: nagradna igra). Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si

I. Organizator, namen in trajanje nagradne igre

Nagradno igro organizira podjetje MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov v okviru nagradne igre.

Nagradna igra bo potekala od 23.04. do 21.05. 2018


II. Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

III. Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tako, da na spletni strani http://osvojivrsic.redbull.si/
igra igrico. Odgovoriti je potrebno na 6 preprostih vprašanj. Vsak pravilen odgovor vodi naprej na naslednje vprašanje in hkrati bližje cilju. Če oseba odgovori napačno, je potrebno začeti ponovno na začetku igrice. Število poizkusov je neomejeno. V igrico se oseba vpiše z facebook (FB) računom ali email naslovom. Pred pričetkom igre mora oseba, ki želi igrati nagradno igro, vpisati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-poštni naslov). Igrico je možno igrati tudi na mobilni platformi.

Nakup artikla – Red Bull energijska pijača – ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

IV. ŽREBANJE NAGRAD

Nagrade se žreba vsak ponedeljek, začenši z 30.4.2018.
Nagrade se bodo podelile tedensko in sicer po spodnji časovnici.

• 30.04.2018 // 20x Red Bull Goni Pony ovratni trak za ključe in 10 x RB Goni Pony kapa
• 07.05.2018 // 20x RB Goni Pony POC majica in 4x Unior set kolesarskega orodja
• 14.05.2018 // 10x RB Goni Pony anorak
• 21.05.2018 // 10x RB Goni Pony nahrbtnik
GLAVNA NAGRADA:
• 22.05.2018 // razglasitev dobitnika glavne nagrade

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro osebe s pomočjo računalniške programske opreme, pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator in sicer vsak teden, 1 (z besedo: en) delovni dan po zgoraj omenjenih datumih. V žreb, so vsak teden vključeni vsi tekmovalci iz vsakega tedna in ne samo tisti, ki so sodelovali v tekočem tednu. Edini pogoj je, da se odgovori na vseh 6 (z besedo: šest) vprašanj pravilno.

V žrebanju bodo sodelovale vse veljavne prijave v času trajanja nagradne igre, to je od 23.04. (od 0.00 ure dalje) do 21.05. 2018 (do 24.00 ure).

Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri. O poteku žrebanju bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

Razglasitev zmagovalca glavne nagrade bo organizator nagradne igre izvedel 22.5.2018 na spletni strani osvojivrsic.redbull.si, kot tudi javno na dogodku Red Bull Goni Pony, 22.05.2018

Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec organizatorju nagradne igre predložiti osebni dokument, na katerem morajo biti navedeni vsi osebni podatki, kot so bili organizatorju nagradne igre sporočeni ob prijavi v nagradno igro.

V. NAGRADE

1. Tedenske nagrade:
• 30.04.2018 // 20x Red Bull Goni Pony ovratni trak za ključe in 10 x RB Goni Pony kapa
• 07.05.2018 // 20x RB Goni Pony POC majica in 4x Unior set kolesarskega orodja
• 14.05.2018 // 10x RB Goni Pony anorak
• 21.05.2018 // 10x RB Goni Pony nahrbtnik

2. Glavna nagrada*:
• 2 x Enodnevni izlet v Salzburg za 2 osebi. Vožnja s helikopterjem in ogled Hangerja 7. in 8.

* 2 x glavna nagrada, izlet v Salzburg za 2 osebi, ogled Hangerja in polet z helikopterjem. Datum izleta se dogovori in uskladi naknadno z nagrajencem. Glavna nagrada, izlet (Salzburg) traja en dan. Glavna nagrada ne vključujeta zavarovanja za primer nezgode in bolezni na potovanju in poletu, zavarovanja poškodb in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Predlagamo, da nagrajenec navedena zavarovanja sklene pri eni izmed zavarovalnic. Organizator nagradne igre oz. katerakoli oseba, ki je s strani organizatorja angažirana za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti in zavračajo kakršnokoli odgovornost za škodo, ki bi katerikoli osebi nastala zaradi sodelovanja v nagradni igri. Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbe ali škodo, ki bi jo katerakoli oseba utrpela v času koriščenja nagrade in tudi ne podaja nikakršnih jamstev v zvezi s težavami, ki bi jih katerakoli oseba imela v času koriščenja nagradne. Organizator tudi ni odgovoren za kakršne koli napake nagrade – nagradnega potovanja in poleta – razen v primeru, ko je takšna odgovornost določena z zakonom. Osebe, ki sodelujejo v nagradni igri, so seznanjene s tem, da so dolžne same zagotoviti osebno dokumentacijo (potni list, osebna izkaznica...), prav tako pa tudi zavarovanje potovanja in poleta, ki vključuje osebno zdravstveno, nezgodno in življenjsko zavarovanje, prav tako pa tudi zavarovanje osebnega premoženja med potovanjem/izletom.

Nagrad ni možno spremeniti v denarno nagrado oziroma je ni možno zamenjati za denar ali katerokoli drugo dobrino ali ugodnost. Nagrade so prenosljive, pri čemer je ob prenosu nagrad potrebno spoštovati določbe II. člena teh pravil in splošnih pogojev.

VI. DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre.

O prejemu nagrade, tako tedenske kot glavne bo organizator nagrajenca obvestil po elektronski pošti takoj po koncu nagradne igre oz. žrebanju, pri čemer se bo organizator z nagrajencem dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njega pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade in sicer najkasneje v 8ih dneh po razglasitvi, tako tedenskih nagrajencev, kot tudi glavnega nagrajenca.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba ali oseba z odvzeto poslovno sposobnostjo, je za prevzem nagrade nujna prisotnost zakonitega zastopnika takšne osebe, pri čemer mora zakoniti zastopnik organizatorju nagradne igre predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument.

Nagrajenec mora prevzem nagrade organizatorju potrditi s podpisanim potrdilom o prevzemu nagrade. V primeru, da nagrajenec organizatorju pisnega potrdila ne bi poslal (po pošti ali po telefaxu), bo organizator nagradne igre za dokaz o prevzemu nagrade štel poštno povratnico s potrdilom o dostavi.

VII. DAVČNE OBVEZNOSTI

Akontacijo dohodnine od prejetih nagrad bo za nagrajence poravnal organizator. V ta namen je dolžan nagrajenec organizatorju še pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko. V kolikor nagrajenec organizatorju svoje davčne številke ne bi sporočil, se šteje, da se je nagradi odpovedal.

Organizator bo za namen izpolnitve dohodninske napovedi nagrajence ob koncu dohodninskega leta obvestil o vrednosti prejete nagrade.

VIII. OBJAVE

Organizator nagradne igre je dolžan ta pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.mpg.si

Imena nagrajencev bodo v roku 15 dni od dneva žrebanja objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si

Ta pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu organizatorja nagradne igre.

IX. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Oseba s tem, ko sodeluje v nagradni igri, kot je navedeno v pravilih v členu III., organizatorju in podjetju Roiss d.o.o. poda svoje soglasje, da kot upravljavec osebnih podatkov vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. V času upravljanja zbirke osebnih podatkov ima oseba možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, vse v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator nagradne igre, kot tudi podjetje Roiss d.o.o. bo z osebnimi podatki ravnal po standardih, ki jih določa Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Sporočanje osebnih podatkov organizatorju s strani sodelujočih v nagradni igri je prostovoljno. V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju z zakonom, se lahko obrne na organizatorja nagradne igre ali informacijskega pooblaščenca in zahteva pojasnilo.

Organizator nagradne igre in podjetje Roiss d.o.o., kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, le-teh ne bo izdal ali odstopil tretji osebi. Nagrajenci izrecno soglašajo, da lahko organizator nagradne igre objavi ime, priimek ter kraj bivanja nagrajenca v javnih občilih, in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

X. SPLOŠNE DOLOČBE

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko sodeluje v nagradni igri v skladu s III. členom, ta pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti iz naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz zaradi tretjega dejavnika na katerega ni mogel vplivati pri nagradi.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. preko e-pošte info@mpgplus.si.

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
ELVITA
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Milka - začuti okus nežnih trenutkov
NOVICE & NAGRADNE IGRE
SoloQ
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Janez Kopač Lebar, MPG: »NT Remote bo digitalni dogodek, kot ga pri nas še ni bilo«
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Samsung | Odpri svoj svet
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull - Krila za zimo
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull prodajni avtomati
NOVICE & NAGRADNE IGRE
NT Remote 2020 – hitra in uspešna transformacija dogodka
NOVICE & NAGRADNE IGRE
HEINEKEN NOGOMET 2018
NOVICE & NAGRADNE IGRE
NT Remote Nagradna igra