NOVICE & NAGRADNE IGRE

IZJEMNO JE ZA VSE S SAMSUNG GALAXY A serijo

Objavljeno: 05.07.2021

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
»IZJEMNO JE ZA VSE S SAMSUNG GALAXY A serijo«

Ta Pravila in splošni pogoji določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »IZJEMNO JE ZA VSE S SAMSUNG GALAXY A serijo« (v nadaljevanju: nagradna igra). Ta Pravila in splošni pogoji so objavljeni na spletnem naslovu www.mpg.si.

I. ORGANIZATOR, NAMEN IN TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradno igro organizira podjetje MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: Organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov v okviru nagradne igre.

Nagradna igra bo potekala na Instagram na profilu v spodnjem časovnem obodbju:
od 06. 07. 2021 (od:00:00:01) do 12. 07. 2021 (do 23:59:59).

Za sodelovanje v nagradni je potrebno zadostiti pogojem iz III. člena teh Pravil in splošnih pogojev. Prav tako se s tem, ko pristopiš k sodelovanju k nagradni igri stranjaš z vsemi PRAVILI IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI.


II. OSEBE, KI LAHKO SODELUJEJO V NAGRADNI IGRI

Pravico do sodelovanja imajo vse fizične osebe, starejše od 14 let, ki so državljani Republike Slovenije. Udeleženci, mlajši od 18 let, morajo prijavo opraviti prek svojih staršev ali drugih zakonitih zastopnikov oz. morajo za prejetje nagrade podati pisno potrdilo staršev ali drugih zakonitih zastopnikov. Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje največ 10x oz. se v primeru večjega števila objav pri žrebanju upošteva največ 10 objav. Vsak udeleženc lahko prejme prav tako samo eno nagrado.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri podjetju Samsung electronics Austira GmbH (Podružnica Ljublajan) in Organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za Organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, vnuki, posvojenci, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

III. NAČINI IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Oseba lahko sodeluje v nagradni igri, če v času trajanja nagradne igre opravi t.i. »deljenje objave« in pri tem v objavi vključi (označi) @samsungslovenija. Izziv mora biti opravljen na profilu IG (Instagram) posameznika ter primerno deljen z oznako / označitvijo IG profila @samsungslovenija (Instagram profil Samsung Slovenija).

Postopek za sodelovanje v nagradnem izzivu je sledeč
(zadostiti morate vsem spodaj omenjenim pogojem):
1. Imeti mora odprt / javni profil – zaradi možnosti sledenja in pregleda pravilnosti objav ter zadostitve pogojem nagradne igre
2. Na/v IG (Instagram) poiščete objavo enega od sodeljuočih vplivnežev* (glede na seznam spodaj)
3. Poiščete objavo na kateri vplivnež omeni sodelovanje v nagradni igri
4. Objavo delite na svojem profilu in označite @samsungslovenija IG profil
5. Po objavi oz. ponovni objavi enega od pravilnih posnetkov in oznaki @samsungslovenija avtomatsko sodelujete v nagradni igri.
*SODELUJOČI VPLIVNEŽI:
https://www.instagram.com/aleks.radonjic/
https://www.instagram.com/renatka_natka/
https://www.instagram.com/ninakolarofficial/
https://www.instagram.com/miryam_7736/

V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje večkrat a ne z več kot 10-timi različnimi objavami. V primeru, da posameznik sodeluje z več, kot 10-timi objavami, se vse nadaljnje objave ne upoštevajo.
Organizator nagradne igre, se zavzema za spoštovanje človekovih pravic in z ustavo ter zakoni zagotovljenih pravic ter svoboščin. Nasprotuje vsem kršitvam državljanskih, nacionalnih, verskih, rasnih, spolnih in drugih pravic ter svoboščin. Prav tako nasprotuje izzivanju, razpihovanju in povzročanju nestrpnosti in žalitev. V okviru tega si organizator pridružuje pravico, da zavrne/ umakne vsako, pa čeprav pravilno objavljjeno obvjano na Instagramu Samsugn Sloveniaj, ki vsebuje neresnično, rasistično, nacionalistično, hujskaško, nasilno, pornografsko, žaljivo ali podobno (drugače nezakonito) vsebino.
Vsi sodelujoči v nagradni igri se ob prijavi k sodelovanju tudi zavežejo, da ne bodo objavljali žaljivih, nasilnih, neresničnih, rasističnih, nacionalističnih pornografskig in drugih podobnih vsebin.IV. ŽREBANJE NAGRAD

Žrebanje nagrad bo potekalo v poslovnih prostorih Organizatorja na naslovu Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje Organizator. Za dobitnika nagrade se šteje oseba, ki je prva po naključnem vrstnem redu bila izžrebana. V tem vrstnem redu si tudi sledijo nagrade od prve, do tretje. V kolikor kateri izmed izžrebancev na zadostuje pogojem za podelitev nagrade, se nagrajenci prestavijo za eno mesto.

Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh Pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri. O poteku žrebanju bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo Organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

V bazo podatkov za žrebanje nagrad bodo vključeni vsi udeleženci, ki bodo v času trajanja nagradne igre izpolnjevali pogoje iz teh Pravil in splošnih pogojev (III. Načini in pogoji za sodelovanje v nagradni igri).

Žrebanje bo potekalo v sredo, 14. 07. 2021 v prostorih organizatorja med 12.00 in 16.00.
Nagradna igra vsebuje 1 glavno nagrado in 50 nagrad za sodelovanje,
(1 x SAMSUNG GALAXY A 52, 50 x promocijski artikel), ki bo izročena, kakor je opisano v VI. členu teh Pravil in pogojev (VI. Dostava in izročitev nagrad).

Ena oseba ne more osvojiti iste nagrade večkrat. Ena oseba lahko osvoji samo eno zmed navedenih nagrad.

Dobitniki NAGRAD bodo objavljeni na spletni strani www.mpg.si najpozneje v 15 dneh od dneva žrebanja nagrajencev ter opcijsko na Instagram profilu Samsungslovenija.

Organizator bo nagrajence obvestil preko IG profila SamsungSlovenja njegov osebni poštni »Instagram« nabiralnik. Prav tako bodo nagrajenci z Imenom in priimkom javno objavljni na IG profilu SamusngSlovenija.
Po prejetju obvestila o nagradi, bo nagrajenec imel čas 8 dni časa, da organizatoju na email naslov nagradne.igre@mpgplus.si pošlje svoje podatke (Ime in priimek, datum rojstva, kraj bivanja, telefonsko številko, e-mail naslov, Emšo in Davčno številko) za potrebe preverbe in prevzema nagrade.


V. NAGRADE

Za nagradno igro so namenjene sledeče nagrade:

Prva nagrada: 1 x SAMSUNG GALAXY A 52
Druga nagrada oz. nagrada za sodelovanje: 50x (različni kosi oz. artikli iz obstoječe zaloge promocijskih materialov, npr. napihljiva žoga za na plažo, set loparčkov za igro na plaži, itd.)

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, prav tako ni mogoča zamenjava za drugo nagrado ali katerikoli drugi izdelek ali korist. Nagrade niso prenosljive.


VI. DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo sodelovali z Organizatorjem pri sprejemanju nagrade in zagotavljanju potrebne dokumentacije.

Po prejetju podatkov nagrajencev (iz člena IV. ŽREBANJE NAGRAD) mora organizator v roku največ 30 dni po tem dostaviti nagrado.

Če se bo nagrada, ki je bila poslana nagrajencu po pošti, vrnila na naslov Organizatorja, bo ta v roku 8 dni obvestil nagrajenca, da se je nagrada vrnila in bo lahko nagrajenec prevzel nagrado na naslovu Organizatorja v roku 10 dni od prejema obvestila. Če nagrajenec nagrade ne prevzame v določenem roku, se mu odvzame pravica do nagrade.

Nagrajenec nagrade mora Organizatorju v primeru osebnega prevzema nagrade podpisati prevzemnico o prejetju nagrade, v kolikor je pa nagrado prejel preko pošte pa podpisati povratnico, ki jo prejme ob dostavi nagrade od poštnega uslužbenca.
V primeru, da nagrajenec Organizatorju prevzema nagrade na bo potrdil, je nagrada še zmeraj v lasti Organizatorja in jo le ta lahko zahteva nazaj v roku 8 dni, po dostavi.


VII. DAVČNE OBVEZNOSTI

Akontacijo dohodnine od prejetih nagrad bo za nagrajence poravnal Organizator. V ta namen je dolžan nagrajenec Organizatorju še pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko. Če nagrajenec Organizatorju svoje davčne številke ne bi sporočil, se šteje, da se je nagradi odpovedal.

Organizator bo za namen izpolnitve dohodninske napovedi nagrajence ob koncu dohodninskega leta obvestil o vrednosti prejete nagrade.


VIII. OBJAVE

Organizator nagradne igre je dolžan ta Pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.mpg.si.
Imena nagrajencev bodo najkasneje v roku 15 dni od dneva žrebanja objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si ter v na Instagram profilu SamsungSlovenja

Ta Pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu Organizatorja nagradne igre.


IX. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Družba MPG d.o.o. je upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri in nagrajencev. Upravljavec bo osebne podatke sodelujočih obdeloval za namen izvedbe nagradne igre. Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni mogoče. Izbira nagrajenca se izvede z avtomatiziranim žrebom, kot je opisano v IV. poglavju teh Pravil in splošnih pogojev.

Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:
- podelitev nagrade;
- obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;
- preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Pravili in splošnimi pogoji;
- izpolnjevanje davčnih obveznosti Organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).
Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer nagrajenec ne more prejeti nagrade.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes skupnih upravljavcev, da izvedeta nagradno igro in izpolnita svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namenov nagradne igre je privolitev, kadar jo posameznik poda.

Upravljavec osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev ne posreduje tretjim osebam, razen:
- podatke nagrajenca posreduje pristojnim davčnim organom za namen odmere in plačila akontacije dohodnine;
- podatke posreduje svojim zunanjim izvajalcem, s katerimi sklene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi jih zaveže, da podatke obdelujejo le v njenem imenu in po njenih navodilih (npr. računovodski servis, ponudnik programske rešitve nagradne igre ...);
- ime in prvo črko priimka nagrajenca objavi na spletnem naslovu www.mpg.si.

Upravljavec podatke sodelujočih hrani še 3 mesece po zaključku nagradne igre, podatke nagrajencev pa za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti še 10 let. Osebne podatke sodelujočih za namene izven nagradne igre upravljavec obdeluje do preklica privolitve posameznika, ki je podlaga za takšno obdelavo.

Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico od upravljavca zahtevati:
- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradni igri, oziroma prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;
- da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri sodelujočega (le v obsegu, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi privolitve).
Nagrajenci imajo pravico od upravljavca zahtevati:
- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo oziroma jo vračajo, in hkrati prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;
- da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri nagrajenca.

Sodelujoči v nagradni igri in nagrajenci lahko navedene pravice uresničujejo tako, da naslovijo pisno zahtevo po e-pošti na naslov nagradne.igre@mpgplus.si ali po navadni pošti na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na upravljavca in zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).


X. SPLOŠNE DOLOČBE

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko Organizatorju pošljejo besedilno sporočilo ali elektronsko sporočilo v skladu s III. členom teh Pravil in splošnih pogojev, ta Pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove oz. v primeru potrebe spremeni splošne pogoe in pravila nagradne igre.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti z naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz. zaradi tretjega dejavnika, na katerega ni mogel vplivati pri nagradah.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh Pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre Organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med Organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. ure prek e-pošte nagradne.igre@mpgplus.si.


MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
VEEAM RAFFLE
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull prodajni avtomati
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Krila zabavi
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Knorr in Hellmann's
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Nagradna igra SIGNAL / Nagradni natječaj SIGNAL
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Knorr in Hellmann's
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Zadovoljstvo zagotovljeno ali 100 dni jamstva vračila kupnine
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Milka
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Iščemo sodelavca: Predstavnik na terenu / Field Expert
NOVICE & NAGRADNE IGRE
»OSVOJI VRH 2019«