NOVICE & NAGRADNE IGRE

Nagradna igra SIGNAL / Nagradni natječaj SIGNAL

Objavljeno: 16.03.2021

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA Nagradna igra SIGNAL / Nagradni natječaj SIGNAL_HRVATSKA

A. NAGRADNA IGRA SIGNAL SLOVENIJA
B. NAGRADNI NATJEČAJ SIGNAL HRVATSKA

****************************************************************************

A. NAGRADNA IGRA SIGNAL SLOVENIJA


PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V FACEBOOK NAGRADNI IGRI »SIGNAL«

Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v Facebook nagradni igri »SIGNAL« (v nadaljevanju: FB nagradna igra). Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si.


1. Organizator FB nagradne igre

FB nagradno igro za podjetje Unilever Hrvatska d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Croatia, organizira MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator).


2. Splošne določbe

FB nagradna igra poteka od 19. 3. 2021 do vključno 25. 3. 2021 na družbenem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/SignalSLO. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v kreativnem natečaju, prejme organizator nagradne igre.


3. Način in pogoji sodelovanja v FB nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18 let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni, lastniki in vodstvo klienta in organizatorja ter drugih podjetij, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, ter njihovi ožji družinski članki.
V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki obiščejo Facebook stran https://www.facebook.com/SignalSLO ter med 19. 3. 2021 in 25. 3. 2021 sodelujejo po naslednji mehaniki: Na https://www.facebook.com/SignalSLO napiši najbolj zabavne izgovore, ki so jih imeli vaši otroci, da bi se izognili umivanju zob.
Nagrado bo prejelo 10 nagrajencev, ki bodo napisali najbolj kreativen komentar, ki ga bo z glasovanjem izbrala tričlanska komisija, določena s strani organizatorja nagradne igre.


4. Potek nagradne igre, žrebanje nagrad in razglasitev nagrajencev

Posameznik z oddanim sporočilom, kot je navedeno v točki 3 teh pravil in splošnih pogojev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje v FB nagradni igri. Izbor nagrajencev bo organizator nagradne igre izvedel najkasneje v 8 delovnih dneh po koncu nagradne igre, in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

Izbor najbolj kreativnih komentarjev bo potekal tako, da bo vsak od članov tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator, izbral 10 najbolj kreativnih komentarjev po njegovem mnenju. Komentarje bo točkoval s točkami od 1 do 10, pri čemer bo komentar, ki bo po njegovem mnenju najbolj kreativen, prejel 10 točk. Če bo več komentarjev prejelo enako število točk, bo glasovanje znotraj tričlanske komisije potekalo še enkrat, in sicer le med komentarji, ki bodo prejeli enako število točk.

V žrebanju bodo sodelovali vsi sodelujoči po zgoraj napisanih pravilih, v času trajanja nagradne igre, to je od 19. 3. 2021 (od 10:00 dalje) do 25. 3. 2021 (do 24:00). Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri. O izboru nagrajenca bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v FB nagradni igri strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime iz profila s katerim ste sodelovali v FB nagradni igri, na Facebook strani https://www.facebook.com/AXESlovenia/ in na spletni strani www.mpg.si.


5. Rezultati dobitnikov nagrade, nagrade in prevzem nagrad

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani https://www.facebook.com/SignalSLO oz. pod komentarji objave o nagradni igri na omenjeni Facebook strani ter na spletni strani organizatorja www.mpg.si. Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku petih (5) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke:
Facebook uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko.
Posredovanje vseh teh podatkov na mail nagradne.igre@mpgplus.si ali prek zasebnega Facebook sporočila na strani Signal Slovenija je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

Nagrade: 10 x SIGNAL paket izdelkov, ki vsebuje naslednje izdelke: zobna pasta Signal Long Active Charcoal, zobna pasta Kids, zobna ščetka Charcoal, zobna ščetka Kids, ustna voda Charcoal, nogavice Signal in steklenica za vodo.

Nagrado bo organizator nagrajencem poslal po pošti, v roku (30) trideset dni po posredovanju zahtevanih podatkov na mail nagradne.igre@mpgplus.si.


6. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil nagrajencu oz. njegovi uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.


7. Pravila FB nagradne igre

S sodelovanjem v FB nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so objavljeni na spletni strani www.mpg.si. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/SignalSLO. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.


8. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.


9. Splošne določbe

Sodelujoči v FB nagradni igri s tem, ko sodelujejo v nagradni igri, v skladu s 3. členom teh pravil in splošnih pogojev, ta pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti z naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz. zaradi tretjega dejavnika, na katerega ni mogel vplivati pri nagradi.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. prek e-pošte nagradne.igre@mpgplus.si.

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.


****************************************************************************

B. NAGRADNI NATJEČAJ SIGNAL HRVATSKA


PRAVILNIK I OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA U FACEBOOK NAGRADNOM NATJEČAJU "SIGNAL"’

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima. Pravilnik je objavljen na web stranici www.mpg.si


Članak 1. Priređivač

Priređivač i voditelj obrade osobnih podataka nagradnog natječaja ‘’Signal’’ (u nastavku «natječaj») je Unilever Hrvatska d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 91098911509, dalje u tekstu ‘’Priređivač’’.
Nagradni natječaj provodi i izvršitelj je obrade osobnih podataka, u ime Priređivača, MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, OIB: 2146681000, DDV: SI17143632, dalje u tekstu ‘’Administrator’’.


Članak 2. Trajanje nagradnog natječaja

Nagradni natječaj započinje 19.03. 2021. i traje do 25.03.2021. Nagradni natječaj odvijat će u navedenom razdoblju o čemu će biti postavljena prethodna obavijest na Signal (https://www.facebook.com/SignalHrvatska) Facebook stranici.


Članak 3. Sudionici nagradnog natječaja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe, s adresom u Republici Hrvatskoj. Mlađi od 18 godina moraju imati dopuštenje roditelja za sudjelovanje u nagradnom natječaju. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Priređivača, Administratora i ostalih poduzeća uključenih u nagradni natječaj, kao ni njihova rodbina.


Članak 4. Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju

Zadatak je da sudionik između 19.03. i 25.03. posjeti Facebook stranicu: https://www.facebook.com/SignalHrvatska i u sklopu objave natječaja napiše svoj kreativni odgovor na pitanje o izgovorima svoje djece zašto ne žele prati zube te pri tome ispoštuje sva pravila zadatka koja se od njega traže kako bi osvojio nagradu.

Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati više puta, ali može osvojiti samo jednu nagradu za vrijeme trajanja natječaja. Svaki sudionik može ponuditi neograničen broj odgovora ili rješenja unutar jednog nagradnog natječaja.

Odgovori/komentari se ne smiju naknadno uređivati ili editirati. Administrator može ukloniti sudionika ukoliko postavlja vulgarne, uvredljive ili neprikladne odgovore ili komentare. Također može mu onemogućiti komentiranje, sudjelovanje na Facebook stranici Signal Hrvatska ili diskusiju na istoj. Ovo je također obuhvaćeno i u cjelokupnim pravilima korištenja Facebooka.


Članak 5. Nagrade

Nagrade će biti dodijeljene 10 dobitnika s najkreativnijim komentarima, a koji će biti izabrani glasanjem tročlane komisije koju je imenovao Priređivač nagradnog natječaja. Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost niti za bilo koju drugu nagradu. Također, nisu prenosive na druge osobe osim sudionika koji su ih osvojili.

Nagrade su: 10 x SIGNAL paket proizvoda koji sadrži sljedeće proizvode: pasta za zube Signal Long Active Charcoal, dječja pasta za zube, četkica za zube Charcoal, dječja četkica za zube, vodica za usta Charcoal, čarape Signal i bočica s vodom.


Članak 6. Odabir dobitnika

Svi pojedinci koji ispoštuju uvjete članka 3. i 4., te ostave svoj komentar ispod objave natječaja između 19.03. (od 10:00 nadalje) i 25.03. (do 24:00) smatraju se punopravnim sudionicima nagradnog natječaja.

Odabir najkreativnijih komentara odvijat će se na način da će svaki od članova tročlane komisije koju je imenovao Priređivač odabrati 10 najkreativnijih komentara po njihovom mišljenju. Komentirat će bodove s bodovima od 1 do 10, a najkreativniji dobiva 10 bodova. Ako nekoliko komentara dobije isti broj bodova, glasavanje unutar tročlane komisije će se ponoviti na način da se ponovno boduju komentari koji su prethodno dobili isti broj glasova. Prijave koje ispunjavaju sve uvjete iz ovih pravila i opće uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri smatrat će se valjanim prijavama. Tročlano povjerenstvo sastavit će zapisnik o odabiru pobjednika. Zapisnik izvlačenja će Administrator čuvati na svojoj poslovnoj adresi.

Dobitnike će Administrator nagradnog natječaja izabrati najkasnije 8 radnih dana nakon završetka natječaja, u svojim poslovnim prostorima na Leskoškovoj 2, 1000 Ljubljana.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, svi sudionici se slažu da njihovo ime s Facebook profila s kojim su sudjelovali u natječaju mogu biti objavljeni na Facebook stranici https://www.facebook.com/AXESlovenia/ i na web stranici www.mpg.si.


Članak 7. Dostava i isporuka nagrada

Svi dobitnici bit će objavljeni na Facebook stranici https://www.facebook.com/SignalHrvatska ili pod komentarima objave o nagradnom natječaju na spomenutoj Facebook stranici i na web stranici Administratora www.mpg.si. Prije dostave nagrada, Administrator mora dobiti potrebne osobne podatke od dobitnika u roku od pet (5) dana nakon objave:
• Ime profila na Facebooku, ime i prezime, datum rođenja, adresa, telefonski broj
kako bi Administrator mogao dogovoriti način preuzimanja ili dostave nagrade. U slučaju da se dobitnik ne javi u tom roku, gubi pravo na nagradu.

Prijenos svih ovih podataka na e-mail nagradne.igre@mpgplus.si ili putem privatne Facebook poruke na stranici Signal Hrvatska uvjet je za predaju nagrade primatelju.

Nagrade će biti dostavljene od strane Priređivača u roku od 60 dana od datuma proglašenja dobitnika. U slučaju da se nagrade vrate u sjedište Priređivača, Administrator je dužan obavijestiti dobitnika u roku 8 dana od dana kada je nagrada vraćena kako nagradu može preuzeti u roku od 10 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu. Kao dokaz preuzimanja nagrade Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte) Administrator će koristiti poštansku povratnicu i/ili dostavnu prijevoznicu kao dokaz. Slanjem/predajom nagrade prestaju sve obveze Priređivača i Administratora nagradnog natječaja prema dobitnicima. Dobitnici će surađivati s Administratorom i Priređivačem u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.


Članak 8. Obrada podataka

Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Priređivač kao voditelj obrade, i Administrator kao izvršitelj obrade podataka, mogu obrađivati osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Voditelj i izvršitelj obrade će čuvati osobne podatke sudionika natječaja slijedećih 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni. Podaci dobitnika će biti čuvani 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu. Izvršitelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim Priređivaču i subjektima uključenim u provedbu nagradnog natječaja.

Voditelj i izvršitelj obrade podataka će obrađivati podatke prema pravilima Opće uredbe (EU) 2016/679. Davanje podataka u okviru ovog natječaja je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka kod Administrator putem adrese nagradne.igre@mpgplus.si i zatražiti objašnjenje. Proglašeni dobitnici u nagradnom natječaju izričito su suglasni da Priređivač i Administrator mogu koristiti njihovo ime, prezime i adresu (navodeći samo grad) u vezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.

Svaki sudionik ima pravo da od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnosi na ispitanika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka. Sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena i pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu. Voditelj i Izvršitelj obrade mogu prenijeti Vaše osobne podatke u treće zemlje izvan EU i EGP-a, izuzev Švicarske, posebno u SAD, ali uvijek na osnovu zaštitnih mjera prijenosa podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679[MM3] , posebno na osnovu Privacy Shielda, čime se jamči adekvatna zaštita osobnih podataka.


Članak 9. Pravila nagradnog natječaja

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici potvrđuju da su svjesni ovih pravila i obvezuju se poštivati pravila nagradnog natječaja. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova će se pravila smatrati primarnima u odnosu na bilo koje druge publikacije, bilo u tiskanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku. Pravila i opći uvjeti ovog nagradnog natječaja objavljeni su na web stranici www.mpg.si. Administrator zadržava pravo promjene pravila ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni razlozi ili razlozi javnosti. Administrator će obavijestiti sudionike o svim promjenama i novitetima nagradne igre objavljivanjem na Facebook stranici https://www.facebook.com/SignalHrvatska. Sve prigovore i reklamacije rješava Administrator nagradnog natječaja. U slučaju opravdanih prigovora, Administrator se obvezuje da će ih ukloniti što je prije moguće i obavijestiti sudionika.


Članak 10. Opće odredbe

Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebook te sudionik natječaja podatke ostavlja Priređivaču.

Facebook ovdje služi kao platforma za provedbu natječaja te ima pristup osobnim podacima u mjerama opisanim u pravilima privatnosti Facebooka koja možete pronaći na linku: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy.
Priređivač ne preuzima odgovornosti za:

• bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;
• (ne)funkcioniranje Interneta i Facebooka bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;
• ako sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja;
• Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Priređivač ima pravo otkazati ili prekinuti natječaj u slučaju više sile.

Priređivač, ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Priređivača za izvršenje nagradnog natječaja, ne preuzimaju odgovornosti i ne otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Priređivač i Administrator ne preuzimaju nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom. Nakon 60 dana od završetka nagradnog natječaja Priređivač i Administrator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradni natječaj.

Priređivač neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

U Zagrebu, 15.03.2021.

Unilever Hrvatska d.o.o.
Priređivač

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
Postani član Milka ekipe
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Iščemo sodelavca: Predstavnik na terenu / Field Expert
NOVICE & NAGRADNE IGRE
NT Remote 2020 – hitra in uspešna transformacija dogodka
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Promocije »Zagotovljeno zadovoljstvo z zobno kremo Oral-B ali dvakratno povračilo kupnine«
NOVICE & NAGRADNE IGRE
SoloQ2020
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull - Prodajni avtomati
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Samsung | Odpri svoj svet
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Zadovoljstvo zagotovljeno ali 100 dni jamstva vračila kupnine
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Ulovi Samsung Galaxy S9+
NOVICE & NAGRADNE IGRE
NT Remote Nagradna igra