NOVICE & NAGRADNE IGRE

Goni Pony 2021

Objavljeno: 30.04.2021

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
»Goni Pony 2021«


Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »Goni Pony 2021« (v nadaljevanju: nagradna igra). Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si.

I. Organizator, namen in trajanje nagradne igre

Nagradno igro za podjetje Roiss d.o.o., Litijska 121, 1000 Ljubljana, organizira MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra bo potekala od 10. 05. do 30. 05. 2021.


II. Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.


III. Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tako, da na spletni strani https://www.redbull.com/si-sl/projects/goni-pony-cik-cak igra igrico Cik Cak.

Igrica se igra tako, da igralec cik-caka po virtualnih vršiških ovinkih in se izogiba oviram. Če igralec uspešno prevozi vseh 24 ovinkov, se poteguje za nagrade, glavno in tolažilne.

Vse nagrade se bodo podelile po načelu žrebanja.
Prvo se izžreba glavna nagrada, nato 9 tolažilnih nagrad.

Organizator bo dne 31. 5. izmed vseh sodelujočih izžrebal nagrajenca, ki bo prejel glavno nagrado, ki je vikend paket v hotelu v Kranjski Gori za dve osebi za čas dogodka Red Bull Goni Pony (od petka 3. 9. do nedelje 5. 9. 2021), kot tudi 9 tolažilnih nagrad.
Če bo dogodek zaradi višje sile odpovedan, bo nagrajenec za glavno nagrado prejel voucher za vikend paket za dve osebi v Kranjski Gori.

Število poskusov je neomejeno. Če hoče oseba sodelovati v nagradni igri, mora na koncu igrice vpisati osebne podatke (ime in priimek ter elektronski naslov). Igrico je možno igrati tudi na mobilni platformi.

Organizator si pridružuje pravico do spremembe datuma dogodka v kolikor bi do tega prišlo iz naslova epidemioloških zahtev.

Nakup artikla – Red Bull energijska pijača – ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.


IV. ŽREBANJE GLAVNE NAGRADE


Žrebanje glavne nagrade, kot tudi tolažilnih nagrad bo organizator nagradne igre izvedel 31. 5. 2021, in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

Žrebanje glavne nagrade bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator. V žrebanju glavne nagrade bodo sodelovale vse veljavne prijave, ki jih bo organizator nagradne igre prejel preko nagradne igrice opisane v členu III. v času trajanja nagradne igre, to je od 10. 5. 2021 (od 0.00 dalje) do 30. 5. 2021 (do 24.00). Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri. O poteku žrebanju bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

O tem, da je bila oseba izžrebana za glavno nagrado, bo organizator nagradne igre osebo obvestil v roku 8 dni po izvedenem žrebanju.

Organizator bo tolažilne nagrade izročil najkasneje v roku 30 dni po določitvi nagrajencev. To ne velja za glavno nagrado, katera datum izvedbe se dogovori naknadno in uskladi z dobitnikom nagrade. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec organizatorju nagradne igre predložiti osebni dokument, na katerem morajo biti navedeni vsi osebni podatki, kot so bili organizatorju nagradne igre sporočeni ob prijavi v nagradno igro.


V. NAGRADE


1. Glavna nagrada*:
1 x vikend paket v hotelu v Kranjski Gori za dve osebi za čas dogodka Red Bull Goni Pony (od petka 3. 9. do nedelje 5. 9. 2021). Če bo dogodek zaradi višje sile odpovedan, bo nagrajenec za glavno nagrado prejel voucher za vikend paket za dve osebi v Kranjski Gori.

2. Tolažilna nagrada
9 x Red Bull Goni Pony kolesarski dres

* 1 x glavna nagrada, vikend paket v hotelu v Kranjski Gori za dve osebi za čas dogodka Red Bull Goni Pony (od petka 3. 9. do nedelje 5. 9. 2021). Glavna nagrada, vikend paket v hotelu v Kranjski Gori za dve osebi za čas dogodka Red Bull Goni Pony, traja tri dni. Glavna nagrada ne vključuje zavarovanja za primer nezgode in bolezni na potovanju, zavarovanja poškodb in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Predlagamo, da nagrajenec navedena zavarovanja sklene pri eni izmed zavarovalnic. Organizator nagradne igre oz. katerakoli oseba, ki je s strani organizatorja angažirana za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti in zavračajo kakršnokoli odgovornost za škodo, ki bi katerikoli osebi nastala zaradi sodelovanja v nagradni igri. Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbe ali škodo, ki bi jo katerakoli oseba utrpela v času koriščenja nagrade in tudi ne podaja nikakršnih jamstev v zvezi s težavami, ki bi jih katerakoli oseba imela v času koriščenja nagradne. Organizator tudi ni odgovoren za kakršne koli napake nagrade – nagradnega potovanja – razen v primeru, ko je takšna odgovornost določena z zakonom. Osebe, ki sodelujejo v nagradni igri, so seznanjene s tem, da so dolžne same zagotoviti osebno dokumentacijo (potni list, osebna izkaznica ...), prav tako pa tudi zavarovanje potovanja, ki vključuje osebno zdravstveno, nezgodno in življenjsko zavarovanje, prav tako pa tudi zavarovanje osebnega premoženja med potovanjem/izletom.


Nagrad ni možno spremeniti v denarno nagrado oziroma je ni možno zamenjati za denar ali katerokoli drugo dobrino ali ugodnost. Nagrade so prenosljive, pri čemer je ob prenosu nagrad treba spoštovati določbe II. člena teh pravil in splošnih pogojev.


VI. DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre.

O prejemu nagrade bo organizator nagrajence obvestil telefonsko in/ali pisno v roku 14 dni od dneva, ko je prejel elektronsko sporočilo, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade.

Nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem dostavil po pošti oz. izročil na svojem poslovnem naslovu v roku 14 dni od dneva prejetega klica oz. prejema elektronskega sporočila. V primeru, da se bo nagrada, ki je bila nagrajencu poslana po pošti, vrnila na naslov organizatorja, bo slednji nagrajenca v nadaljnjih 8 dneh obvestil, da se je nagrada vrnila na naslov organizatorja in da lahko nagrajenec nagrado prevzame v roku 10 dni od dneva prejema obvestila. V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem 10-dnevnem roku nagrade ne bi prevzel, izgubi pravico do nagrade. V primeru prve nagrade, pa se le ta v tem primeru podeli prvo izžrebani rezervi.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba ali oseba z odvzeto poslovno sposobnostjo, je za prevzem nagrade nujna prisotnost zakonitega zastopnika takšne osebe, pri čemer mora zakoniti zastopnik organizatorju nagradne igre predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument.


VII. DAVČNE OBVEZNOSTI

Akontacijo dohodnine od prejetih nagrad bo za nagrajence poravnal organizator. Za namen izpolnjevanja davčnih obveznosti je dolžan nagrajenec organizatorju še pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko. V kolikor nagrajenec organizatorju svoje davčne številke ne bi sporočil, se šteje, da se je nagradi odpovedal.


VIII. OBJAVE

Organizator nagradne igre je dolžan ta pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.mpg.si

Ime, priimek in kraj bivanja nagrajencev bodo v roku 8 dni od dneva žrebanja javno objavljeni na spletnem naslovu www.mpg.si. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

Ta pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopni tudi na naslovu organizatorja nagradne igre.


IX. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Družba MPG d.o.o. je skupaj z Roiss d.o.o. upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri in nagrajencev (v nadaljevanju skupaj: upravljavec). Upravljavec bo osebne podatke sodelujočih obdeloval za namen izvedbe nagradne igre. Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni mogoče. Izbira nagrajenca se izvede z avtomatiziranim žrebom, kot je opisano v IV. poglavju teh Pravil in Splošnih pogojev.

Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:
- podelitev nagrade;
- obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;
- preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Splošnimi pogoji in pravili;
- izpolnjevanje davčnih obveznosti organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).
Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer nagrajenec ne more prejeti nagrade.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes skupnih upravljavcev, da izvedeta nagradno igro in izpolnita svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov nagrajencev je darilna pogodba, ki je sklenjena s sprejemom nagrade s strani nagrajenca. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namenov nagradne igre je privolitev, kadar jo posameznik poda.

Upravljavec osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev ne posreduje tretjim, razen:
- podatke nagrajenca posreduje pristojnim davčnim organom za namen odmere in plačila akontacije dohodnine;
- podatke posreduje svojim zunanjim izvajalcem, s katerimi sklene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi jih zaveže, da podatke obdelujejo le v njenem imenu in po njenih navodilih (npr. računovodski servis, ponudnik programske rešitve nagradne igre ...);
- ime, priimek in kraj bivanja nagrajenca objavi na spletnem naslovu www.mpg.si.

Upravljavec podatke sodelujočih hrani še 3 mesece po zaključku nagradne igre, podatke nagrajencev pa za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti še 10 let. Osebne podatke sodelujočih za namene izven nagradne igre upravljavec obdeluje do preklica privolitve posameznika, ki je podlaga za takšno obdelavo.

Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico od upravljavca zahtevati:
- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradni igri, oziroma prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;
- da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri sodelujočega (le v obsegu, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi privolitve).
Nagrajenci imajo pravico od upravljavca zahtevati:
- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo oziroma jo vračajo, in hkrati prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;
- da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri nagrajenca.
Sodelujoči v nagradni igri in nagrajenci lahko navedene pravice uresničujejo tako, da naslovijo pisno zahtevo po e-pošti na naslov info@mpgplus.si ali po navadni pošti na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.
V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na upravljavca in zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).


X. SPLOŠNE DOLOČBE

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko sodelujejo v nagradni igri v skladu s III. členom, ta pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti iz naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz. zaradi tretjega dejavnika, na katerega ni mogel vplivati pri 1. in 2. nagradi.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. preko e-pošte info@mpgplus.si.

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
Iščemo sodelavca: Predstavnik na terenu / Field Expert
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Nagradna igra SIGNAL / Nagradni natječaj SIGNAL
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Red Edition
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Wings for Life World Run
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Pitstop Challenge
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Promocije „Oral-B garancija vračila kupnine
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull / Lidl
NOVICE & NAGRADNE IGRE
ELVITA
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Milka
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Milka vas nagrajuje