NOVICE & NAGRADNE IGRE

Red Bull Krila zabavi

Objavljeno: 02.10.2018

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »Krila zabavi«

Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »Krila zabavi« (v nadaljevanju: nagradna igra). Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si

I. Organizator, namen in trajanje nagradne igre

Nagradno igro za podjetje Roiss d.o.o., Letališka cesta 14, 1000 Ljubljana, organizira MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra bo potekala od 01.10. do 05.11.2018

II. Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne (+18) fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

III. Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje na dva načina.

Sodelujoči posname nekaj fotografijo ali video posnetek, kjer je razvidna ideja o njegovi nepozabni zabavi (pri fotografiji je ideja lahko zapisana v komentar).
Sodelujoči fotografijo ali video posnetek objavi na svojem Instagram profilu, pri čemer mora obvezno uporabiti ključnik #krilazabavi.
Instagram profil osebe, ki želi sodelovati v nagradni igri »Krila zabavi«, mora biti v času sodelovanja v nagradni igri »Krila zabavi« javen, torej dostopen na vpogled vsem.

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da posname in zmontira video, kjer je razvidna ideja o njegovi nepozabni zabavi, ter ga naloži na svoj YouTube kanal, po tem pa mora v prijavnico na spletni strani krilazabavi.redbull.com vnesti še svoj e-naslov in povezavo na video, ki ga je objavil na YouTube kanalu. YouTube kanal osebe, ki želi sodelovati v nagradni igri »Krila zabavi«, mora biti v času sodelovanja v nagradni igri »Krila zabavi« javen, torej dostopen na vpogled vsem.

Nakup artikla – Red Bull energijska pijača – ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

IV. ŽREBANJE NAGRAD

Žrebanje oz. določitev nagrajencev bosta izvedla Filip Flisar in Peter Kauzer, in sicer na način, da bosta izmed vseh idej za zabavo, ki jih bodo sodelujoči objavili na svojih Instagram profilih (v foto ali video obliki) ali YouTube kanalih (video), izbrala 3 (tri) po njunem mnenju najboljše ideje za zabavo. Žrebanje oz. določitev nagrajencev bo potekala pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator in sicer 7 dni po končanju nagradne igre.

V žreb so vključeni vsi tekmovalci, ki so sodelovali v nagradni igri in so na svojem Instagram profilu s ključnikom #krilazabavi objavili foto ali video vsebino z idejo o svoji nepozabni zabavi ali pa so video posnetek, ki so ga sami posneli in zmontirali, objavili na svojem YouTube kanalu. Ogled vsebine mora biti javen, torej omogočen vsem.

V žrebanju bodo sodelovale vse veljavne prijave v času trajanja nagradne igre, to je od 01.10. (od 0.00 ure dalje) do 05.11. 2018 (do 24.00 ure).

Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri. O poteku žrebanju oz. določitve nagrajenca bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja oz. določitve nagrajenca bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

Razglasitev zmagovalcev oz. prejemnikov nagrad bo organizator nagradne igre objavil najkasneje v 7 dneh po koncu nagradne igre in sicer na spletnem naslovu www.mpg.si, prek Instagram profila ali pa prek email naslova sodelujoče osebe.

Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec organizatorju nagradne igre predložiti osebni dokument, na katerem morajo biti navedeni vsi osebni podatki, kot so bili organizatorju nagradne igre sporočeni ob prijavi v nagradno igro.

V. NAGRADE

3 x uporaba Red Bull Krpana (party avtomobil, opremljen z ozvočenjem in DJ opremo) na prizorišču vaše zasebne zabave za namene predvajanja glasbe za max. 5 (pet) ur, skupaj z DJ-jem, barmanom in energijskimi napitki Red Bull.

Podrobnejši opis nagrade: Krpan (avto) bo s strani organizatorja dostavljen na prizorišče zabave (lokacija v Sloveniji po vašem izboru, ki pa mora biti ustrezna za dostop Red Bull Krpana) ter od tam po 5 (petih) urah tudi odpeljan. Skupaj z avtom pridejo tudi DJ, ki bo predvajal glasbo, barman ter toliko napitkov, kolikor bo udeležencev zabave. Avto bo torej na voljo samo za predvajanje glasbe, za katero bo skrbel DJ, priskrbljen s strani organizatorja, ne pa tudi za vožnjo.

Nagrado lahko nagrajenci uporabijo največ 6 mesecev po razglasitvi zmagovalca, po preteku tega obdobja nagrada zapade.

Nagrad ni možno spremeniti v denarno nagrado oziroma je ni možno zamenjati za denar ali katerokoli drugo dobrino ali ugodnost. Nagrade so prenosljive, pri čemer je ob prenosu nagrad potrebno spoštovati določbe II. člena teh pravil in splošnih pogojev.

VI. DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre.

O prejemu nagrade, tako tedenske kot glavne bo organizator nagrajenca obvestil po elektronski pošti takoj po koncu nagradne igre oz. žrebanju, pri čemer se bo organizator z nagrajencem dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njega pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade in sicer najkasneje v 8ih dneh po razglasitvi, tako tedenskih nagrajencev, kot tudi glavnega nagrajenca.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba ali oseba z odvzeto poslovno sposobnostjo, je za prevzem nagrade nujna prisotnost zakonitega zastopnika takšne osebe, pri čemer mora zakoniti zastopnik organizatorju nagradne igre predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument.

Nagrajenec mora prevzem nagrade organizatorju potrditi s podpisanim potrdilom o prevzemu nagrade. V primeru, da nagrajenec organizatorju pisnega potrdila ne bi poslal (po pošti ali po telefaxu), bo organizator nagradne igre za dokaz o prevzemu nagrade štel poštno povratnico s potrdilom o dostavi.

VII. DAVČNE OBVEZNOSTI

Akontacijo dohodnine od prejetih nagrad bo za nagrajence poravnal organizator. Za namen izpolnjevanja davčnih obveznosti je dolžan nagrajenec organizatorju še pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko. V kolikor nagrajenec organizatorju svoje davčne številke ne bi sporočil, se šteje, da se je nagradi odpovedal. Glede na to, da nobena od nagrad ne presega zakonsko določenega zneska, ki je določen za plačilo dohodnine, akontacije ne bo potrebno odvesti za nobenega dobitnika nagrade. Kljub temu je organizator dolžan davčnim organom prijaviti podatke o nagrajencih.

VIII. OBJAVE

Organizator nagradne igre je dolžan ta pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.mpg.si

Ime, priimek in kraj bivanja nagrajencev bodo v roku 7 dni od dneva žrebanja javno objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si in v javnih občilih. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.


Ta pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu organizatorja nagradne igre.

IX. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Družbi Roiss d.o.o. in MPG d.o.o. sta skupna upravljavca osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri in nagrajencev. Skupna upravljavca bosta osebne podatke sodelujočih obdelovala za namen izvedbe nagradne igre. Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni mogoče. Izbira nagrajenca se izvede z avtomatiziranim žrebom, kot je opisano v IV. poglavju teh Pravil in Splošnih pogojev.

Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:
- podelitev nagrade;
- obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;
- preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Splošnimi pogoji in pravili;
- izpolnjevanje davčnih obveznosti organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).
Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer nagrajenec ne more prejeti nagrade.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes skupnih upravljavcev, da izvedeta nagradno igro in izpolnita svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov nagrajencev je darilna pogodba, ki je sklenjena s sprejemom nagrade s strani nagrajenca. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namenov nagradne igre je privolitev, kadar jo posameznik poda.

Skupna upravljavca osebnih podatkov udeležencev in nagrajenca ne posreduje tretjim, razen:
- podatke nagrajenca posredujeta pristojnim davčnim organom za namen odmere in plačila akontacije dohodnine;
- podatke posredujeta svojim zunanjim izvajalcem, s katerimi skleneta ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi jih zavežeta, da podatke obdelujejo le v njunem imenu in po njunih navodilih (npr. računovodski servis, ponudnik programske rešitve nagradne igre ...);
- ime, priimek in kraj bivanja nagrajenca objavita na spletnem naslovu www.mpg.si in v javnih občilih.

Skupna upravljavca podatke sodelujočih hranita še 3 mesece po zaključku nagradne igre, podatke nagrajencev pa za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti še 10 let. Osebne podatke sodelujočih za namene izven nagradne igre skupna upravljavca obdelujeta do preklica privolitve posameznika, ki je podlaga za takšno obdelavo.

Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico od skupnih upravljavcev zahtevati:
- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradni igri, oziroma prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;
- da jim upravljavca posredujeta osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavca posredujeta drugemu upravljavcu po izbiri sodelujočega (le v obsegu, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi privolitve).
Nagrajenci imajo pravico od skupnih upravljavcev zahtevati:
- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo oziroma jo vračajo, in hkrati prekličejo morebitno soglasje za za namene obdelave izven nagradne igre;
- da jim upravljavca posredujeta osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavca posredujeta drugemu upravljavcu po izbiri nagrajenca.
Sodelujoči v nagradni igri in nagrajenci lahko navedene pravice uresničujejo tako, da naslovijo pisno zahtevo po e-pošti na naslov info@mpgplus.si ali po navadni pošti na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.
V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na upravljavca in zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).

X. SPLOŠNE DOLOČBE

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko sodeluje v nagradni igri v skladu s III. členom, ta pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti iz naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz zaradi tretjega dejavnika na katerega ni mogel vplivati pri nagradi.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. preko e-pošte info@mpgplus.si.

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
Ulovi Samsung Galaxy S9+
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Microsoft NT konferenca ponovno uspešna
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Jacobs – zbiraj grame
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Milka
NOVICE & NAGRADNE IGRE
ULTRA Europe 2018
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Knorr in Hellmann's
NOVICE & NAGRADNE IGRE
VEEAM RAFFLE
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull prodajni avtomati
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull 400
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Ponovno odkrij vse s SAMSUNG GALAXY S21 serijo