NOVICE & NAGRADNE IGRE

NT Remote Nagradna igra

Objavljeno: 23.10.2020

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
»Izpolnjeni anketni vprašalniki #ntremote2020«

Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »Izpolnjeni anketni vprašalniki #ntremote2020 – jesen« (v nadaljevanju: nagradna igra). Ta pravila so objavljena na spletni strani https://www.mpg.si/slo/prize-games-detail/ntr-nagradni-vprasalniki ter dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

I. Organizator

Nagradno igro organizira in izvaja podjetje MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator), in sicer za naročnika, ki je podjetje Microsoft d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik).

II. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra potekala od 24. 11. 2020 do 27. 11. 2020 do 24:00.

III. Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki bodo na dan 24. 11. 2020 starejše od 18 let.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ali naročniku nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani (starši, zakonec/partner, otroci, bratje/sestre).

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri ter ki sprejmejo pravila nagradne igre. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti za prejem nagrade.

V pravilih in pogojih sodelovanja izraza “sodelujoči” in “nagrajenci” opredeljujejo tako ženske kot moške predstavnike, ki sodelujejo v nagradni igri.

Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro, ki so objavljeni na https://www.mpg.si/slo/prize-games-detail/ntr-nagradni-vprasalniki.

Kot sodelovanje se šteje, da je udeleženec nagradne igre pravilno izpolnil anketni vprašalnik o zadovoljstvu z NT Remote 2020 – jesen, ki ga je prejel kot udeleženec dogodka NT Remote.

IV. Način sodelovanja v nagradni igri

V obdobju, ki je določeno v II. točki teh pravil, je v nagradni igri mogoče sodelovati na naslednji način: Prek spletne strani NT konference sodelujoči pravilno izpolni vsaj en anketni vprašalnik, ki se navezuje na zadovoljstvo z NT Remote. S tem sodelujoči sodeluje v nagradni igri. Ne glede na število izpolnjenih vprašalnikov vsaka oseba lahko sodeluje samo enkrat.

V. Nagrade

- 1 x NTK Polna kotizacija v vrednosti 890,00 EUR; MPG
- 5 x NTK nahrbtnik; MPG
- 1 x Darilni bon za kolektivno masažo v pisarni v vrednosti 300,00 EUR; Offis.si
- 1x Port Home Office (označeno z zvezdico (*)); PORT Designs
*1 x Profesionalno ergonomsko stojalo za prenosnike; PORT Designs
*1 x Ergonomsko stojalo za pametni telefon; PORT Designs
*1 x Ergonomska podloga za miško; PORT Designs
*1 x Ergonomska podloga za tipkovnico; PORT Designs
*1 x Ergonomska profesionalna miška za polnjenje; PORT Designs
*1 x Spletna kamera Full HD 1080p; PORT Designs
*1 x Stylus pisalo z zložljivim kablom; PORT Designs
*1 x Slim Power bank 10 000mAh; PORT Designs

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, prav tako ni možna zamenjava nagrad.
VI. Žrebanje nagrad

Zmagovalce nagradne igre se določi z žrebom. Žrebanje zmagovalcev bo organizator nagradne igre izvedel naslednji delovni dan po koncu zaključka nagradne igre, torej 30. 11. 2020, in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator. V žrebanju bodo sodelovale vse osebe, ki so med 24. 11. 2020 do 27. 11. 2020 do 24:00 pravilno izpolnile vsaj en anketni vprašalnik o zadovoljstvu z NT Remote – jesen. Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri. O poteku žrebanju bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu. Ena oseba lahko prejme samo eno nagrado.
Žrebanje je dokončno in pritožbe nanj niso možne.

VII. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen prek elektronskega sporočila na elektronski naslov, ki ga je navedel ob prijavi na NT Remote. Nagrado bo organizator nagradne igre nagrajencu izročil na svojem poslovnem naslovu v roku 40 dni od dneva žrebanja. Nagrajenec mora prevzem nagrade organizatorju potrditi s podpisanim potrdilom o prevzemu nagrade.

VIII. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (SUVP). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre in naročnik nagradne igre osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabita za potrebe te nagradne igre. Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe pošiljanja ali dogovora o prevzemu nagrade.

Organizator in naročnik se zavezujeta, da osebnih podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

IX. Omejitev odgovornosti

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec v celoti sprejema ta pravila in splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in z njimi v celoti soglaša.

Organizator ne prevzema odgovornosti za:
- Napake v delovanju spletne strani NT konference, kot tudi za nezanesljivost ali nedelovanje;
- nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega;
- kakršne koli posledice, ki bi utegnile nastopiti kot posledica sodelovanja v nagradni igri nasproti sodelujočim v aplikaciji in/ali kateremukoli tretjemu;
- nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;
- kakršne koli druge neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v igri.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrado podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča, vse v skladu s presojo organizatorja.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila …), lahko organizator nagradno igro tudi odpove. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence in tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. Neizbrani sodelujoči se odpovedujejo kakršnim koli zahtevkom do organizatorja iz naslova sodelovanja v nagradni igri. Rezultati nagradne igre so dokončni. V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

O vseh morebitnih spremembah teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani NT konference in na spletni strani, kjer so navedena pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri.

X. Drugi splošni pogoji

Organizator si pridržuje pravico izločiti sodelujoče v primeru kakršnega koli suma zlorabe mehanike nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil. Vsaka sprememba oz. dopolnitev bo objavljena na spletni strani https://www.mpg.si/slo/prize-games-detail/ntr-nagradni-vprasalniki.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. preko e-pošte info@mpgplus.si.

Ta pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu organizatorja nagradne igre.
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.

V Ljubljani dne 23. 10. 2020

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
Promocije „Oral-B garancija vračila kupnine
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull prodajni avtomati
NOVICE & NAGRADNE IGRE
DOVE te nagrajuje za Valentinovo
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Ulovi Samsung Galaxy S9+
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Samsung | Odpri svoj svet
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Iščemo sodelavca: Predstavnik na terenu / Field Expert
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Ponovno odkrij vse s SAMSUNG GALAXY S21 serijo
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Promocije »Zagotovljeno zadovoljstvo z zobno kremo Oral-B ali dvakratno povračilo kupnine«
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Milka vas nagrajuje
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Wings for Life World Run