NOVICE & NAGRADNE IGRE

Postani član Milka ekipe

Objavljeno: 30.01.2019

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »milkaski.si«

Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »milkaski.si« (v nadaljevanju: nagradna igra). Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si

I. Organizator, namen in trajanje nagradne igre

Nagradno igro organizira MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra velja samo za Slovenijo, in bo potekala od 01.02.2019 do 28.02 2019.

II. Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne (18+) fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre in pri Mondelz d.o.o. Trzin, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja ali za Mondelz d.o.o. Trzin opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

III. Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri


Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tako, da na spletnem naslovu www.milkaski.si, v primerno polje vnese številko računa, ki je bil v Republiki Sloveniji izdan ob enkratnem nakupu artiklov – Milka čokolada in sicer v minimalni skupni vrednosti 5 eur, blagovne znamke Milka proizvajalca Mondelez d.o.o. Račun lahko poleg navedenega artikla vsebuje tudi druge artikle.

Nakup artikla – Milka čokolada – ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da obišče spletni naslov www.milkaski.si
in na tej strani naloži sliko iz smučanja, na kateri je oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki bodo sodelovale preko prvega ali drugega načina, ki je opisan zgoraj in sicer najkasneje do 28.02.2019 do 24.00 ure.

V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje največ 10 krat, vendar z različno številko računa ali z različno fotografijo. Vsak nadaljnji poskus sodelovanja po zgoraj navedenem maksimumu se ne upošteva in se šteje kot neveljavna registracija. Poleg tega lahko ena oseba v tej nagradni igri dobi samo eno nagrado. S številko posameznega računa oz. s posamezno fotografijo lahko v nagradni igri sodeluje le ena oseba, in sicer tista, ki je vnesla št. računa ali poslala sliko in je organizator prejel najprej. Vsak poskus ponarejanja, spreminjanja ali samoizdelave številk računov ali uporabe fotografij drugih oseb brez njihovega soglasja, bo zakonsko preganjan po uradni dolžnosti.

Oseba je dolžna originalni izvod računa, katerega številko bo organizatorju poslala preko spletnega mesta www.milkaski.si ,hraniti do dneva objave zmagovalcev igre in organizatorju nagradne igre na njegov poziv izročiti kopijo računa. Izročitev kopije računa je v takšnem primeru pogoj za pridobitev pravice do nagrade. V kolikor nagrajenec organizatorju kljub njegovemu pozivu ne bi izročil kopije računa, nagrajenec pravice do nagrade ne pridobi.

IV. ŽREBANJE NAGRAD

Nagrade se žreba po končanju nagradne igre, ki se konča 28.02.2019

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro s pomočjo računalniške programske opreme, pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator in sicer v 8. dneh po koncu nagradne igre.
V žreb, so vključeni vsi tekmovalci, ki so sodelovali v nagradni igri po pogojih oz na način, ki je opisan v točki III. Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri.

V žrebanju bodo sodelovale vse veljavne prijave v času trajanja nagradne igre, to je od 01.02. (od 0.00 ure dalje) do 28.02. 2019 (do 24.00 ure).

Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri. O poteku žrebanju bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

Razglasitev zmagovalcev oz. prejemnikov nagrad bo organizator nagradne igre objavil najkasneje v 7 dneh po koncu nagradne igre in sicer na spletnem naslovu www.mpg.si

Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec organizatorju nagradne igre predložiti osebni dokument, na katerem morajo biti navedeni vsi osebni podatki, kot so bili organizatorju nagradne igre sporočeni ob prijavi v nagradno igro.

V. NAGRADE

1. nagrada: 3 x smučanje s Tino Maze in 3 x smučanje z Ilko Štuhec* (34,00 eur na osebo – smučarska vozovnica)
2. nagrada: 100 x enodnevna smučarska karta za odraslo osebo – Kranjska Gora * (34,00 eur na osebo – smučarska vozovnica)
3. nagrada: 300 x Milka kapa (6,43 eur)

*Termin smučanja s Tino in Ilko se dogovori, ko se uskladi točen datum. Le ta bo vsem šestim nagrajencem sporočen pravočasno in sicer najmanj 1 teden pred samim datumom smučanja. Predviden datum bo v mesecu marcu 2019. Enako kot datum, bo sporočena tudi točna lokacija oziroma smučišče v Sloveniji. Smučanje s Tino oziroma Ilko bo za vsako skupino nagrajencev trajalo približno 1h. Organizator zadržuje pravico, da nagrajence v Ilkino ali Tinino skupino razporedi naključno. Po skupnem smučanju se bodo nagrajenci od Tine in Ilke razdelili v dve skupini in se bodo med samo pomerili v prijetnem smučarskem tekmovanju.
Prva nagrada ne vključuje zavarovanja za primer nezgode in bolezni na smučišču, zavarovanja poškodb in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ali kateri koli drugi strošek, ki ga nagrajenec lahko ima pri prevzemu nagrade. Predlagamo, da nagrajenec navedena zavarovanja sklene pri eni izmed zavarovalnic.

Organizator nagradne igre oz. katerakoli oseba, ki je s strani organizatorja angažirana za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti in zavračajo kakršnokoli odgovornost za škodo, ki bi katerikoli osebi nastala zaradi sodelovanja v nagradni igri. Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbe ali škodo, ki bi jo katerakoli oseba utrpela v času koriščenja nagrade 1. in tudi ne podaja nikakršnih jamstev v zvezi s težavami, ki bi jih katerakoli oseba imela v času koriščenja nagradne 1. Organizator tudi ni odgovoren za kakršne koli napake nagrade – nagradnega smučanja – razen v primeru, ko je takšna odgovornost določena z zakonom. Osebe, ki sodelujejo v nagradni igri, so seznanjene s tem, da so dolžne same zagotoviti osebno dokumentacijo (potni list, osebna izkaznica...), prav tako pa tudi zavarovanje glede aktivnosti kot je smučanje, ki vključuje osebno zdravstveno, nezgodno in življenjsko zavarovanje, prav tako pa tudi zavarovanje osebnega premoženja med potovanjem/izletom.

Nagrad ni možno spremeniti v denarno nagrado oziroma je ni možno zamenjati za denar ali katerokoli drugo dobrino ali ugodnost. Nagrade so prenosljive, pri čemer je ob prenosu nagrad potrebno spoštovati določbe II. člena teh pravil in splošnih pogojev.

VI. DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre.

O prejemu nagrade, bo organizator nagrajenca obvestil po elektronski pošti takoj po koncu nagradne igre oz. žrebanju, pri čemer se bo organizator z nagrajencem dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njega pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade in sicer najkasneje v 8ih dneh po razglasitvi.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba ali oseba z odvzeto poslovno sposobnostjo, je za prevzem nagrade nujna prisotnost zakonitega zastopnika takšne osebe, pri čemer mora zakoniti zastopnik organizatorju nagradne igre predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument.

Nagrajenec mora prevzem nagrade organizatorju potrditi s podpisanim potrdilom o prevzemu nagrade. V primeru, da nagrajenec organizatorju pisnega potrdila ne bi poslal (po pošti ali po elektronski pošti), bo organizator nagradne igre za dokaz o prevzemu nagrade štel poštno povratnico s potrdilom o dostavi. 2. in 3. nagrade bodo nagrajencem dostavljene po pošti in sicer najkasneje v 30 delovnih dneh od predložitve naslova za dostavo.

Nagrajenci morajo zagotoviti dosegljivost za prevzem nagrad. Nagrajenec je odgovoren za pravilno in vidljivo objavo svojega imena na vratih in na poštnem nabiralniku. Vsaka nagrada, ki je bila poslana na naslov, ki ga je nagrajenec navedel kot svojega, vendar je bila neuspešno dostavljena zaradi njegove/ njene nedostopnosti, se lahko prevzame v prostorih organizatorja v roku 7 dni po poskusu dostave, v nasprotnem pa se nagrada šteje kod poslana in prejeta.

VII. DAVČNE OBVEZNOSTI

Glede na to, da nobena od nagrad ne presega zakonsko določenega zneska, ki je določen za plačilo dohodnine, akontacije ne bo potrebno odvesti za nobenega dobitnika nagrade. Nagrajenec ni obvezen posredovati svoje davčne številke organizatorju nagradne igre pred prevzemom nagrade.

VIII. OBJAVE

Organizator nagradne igre je dolžan ta pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.mpg.si

Ime in prva črka priimka nagrajencev bodo v roku 7 dni od dneva žrebanja javno objavljena na spletnem naslov www.mpg.si in www.milkaski.si. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

Ta pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu organizatorja nagradne igre.

IX. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Družbi Mondelez d.o.o. in MPG d.o.o. sta skupna upravljavca osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri in nagrajencev. Skupna upravljavca bosta osebne podatke sodelujočih obdelovala za namen izvedbe nagradne igre. Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni mogoče. Izbira nagrajenca se izvede z avtomatiziranim žrebom, kot je opisano v IV. poglavju teh Pravil in Splošnih pogojev.

Osebni podatki, ki bodo zahtevani od udeležencev:
• Ime in priimek
• E-mail naslov

Osebni podatki, ki bodo zahtevani od zmagovalcev:
• Ime in priimek
• E-naslov
• Naslov
• Telefonska številka

Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:
- podelitev nagrade;
- obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;
- preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Splošnimi pogoji in pravili;
Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer nagrajenec ne more prejeti nagrade.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes skupnih upravljavcev, da izvedeta nagradno igro in izpolnita svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov nagrajencev je darilna pogodba, ki je sklenjena s sprejemom nagrade s strani nagrajenca. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namenov nagradne igre je privolitev, kadar jo posameznik poda.

Skupna upravljavca osebnih podatkov udeležencev in nagrajenca ne posreduje tretjim, razen:
- podatke posredujeta svojim zunanjim izvajalcem, s katerimi skleneta ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi jih zavežeta, da podatke obdelujejo le v njunem imenu in po njunih navodilih (npr. računovodski servis, ponudnik programske rešitve nagradne igre ...);
- ime in prvo črko priimka nagrajencev objaviti na spletnem naslovu www.mpg.si in www.milkaski.si v 7 dneh od opravljenega žrebanja.

Skupna upravljavca podatke sodelujočih hranita še 3 mesece po zaključku nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico od skupnih upravljavcev zahtevati:
- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradni igri, oziroma prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;
- da jim upravljavca posredujeta osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavca posredujeta drugemu upravljavcu po izbiri sodelujočega (le v obsegu, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi privolitve).
Nagrajenci imajo pravico od skupnih upravljavcev zahtevati:
- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo oziroma jo vračajo, in hkrati prekličejo morebitno soglasje za za namene obdelave izven nagradne igre;
- da jim upravljavca posredujeta osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavca posredujeta drugemu upravljavcu po izbiri nagrajenca.
Sodelujoči v nagradni igri in nagrajenci lahko navedene pravice uresničujejo tako, da naslovijo pisno zahtevo po e-pošti na naslov info@mpgplus.si ali po navadni pošti na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.
V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na upravljavca in zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).

X. SPLOŠNE DOLOČBE

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko sodeluje v nagradni igri v skladu s III. členom, ta pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za vnose računov ili fotografij, ki so izgubljeni in / ali niso bili sprejeti, ki so poškodovani ali zapozneli ali ki jih ni mogoče poslati zaradi tehničnih napak ali katerega koli drugega razloga, na katerega Organizator nima vpliva.
Enako velja za podatek o naslovu zmagovalca, ki je napačen, poškodovani ali nepravilen na kateri koli drugi način.
Organizator se bo potrudil, da bo nagradna igra potekala brez tehničnih težav. Organizator ne odgovarja za prekinitve storitve zaradi tehničnih težav, napak v sistemu ali programski opremi, za zamude ali druge razloge, ki lahko vplivajo na zmožnost udeležencev za sodelovanje v nagradni igri.
Organizator si pridržuje pravico, da zavrne vstop in / ali diskvalificira katerega koli sodelujočega, če obstaja kakršen koli razlog za domnevo, da je prišlo do kršitve zakona, in / ali je ravnanje udeleženca v nasprotju s temi Pravili in pogoji, in/ ali se sodelujoči ne obnaša v duhu te nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico, da od udeležencev zahteva dokazilo o starosti in identi

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to celotno nagradno igro ali posamične stavke te nagradne igre prekine, prilagodi ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti iz naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz zaradi tretjega dejavnika na katerega ni mogel vplivati pri nagradi.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. preko e-pošte info@mpgplus.si. ali uporabite možnost »kontaktiraj nas« preko spletne strani www.milkaski.si

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull 400 aktivacija v Sparu
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Ponovno odkrij vse s SAMSUNG GALAXY S21 serijo
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Krila zabavi
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Knorr in Hellmann's
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Pitstop Challenge
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Promocija "Zagotovljeno zadovoljstvo z zobno kremo Oral-B"
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull / Lidl
NOVICE & NAGRADNE IGRE
NT Remote 2020 – hitra in uspešna transformacija dogodka
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Red Edition
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Microsoft NT konferenca ponovno uspešna