NOVICE & NAGRADNE IGRE

Premagaj lakoto

Objavljeno: 21.03.2018

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA NAGRADNEM NATEČAJU »PREMAGAJ LAKOTO«

Ta pravila določajo postopke in pogoje sodelovanja na nagradnem natečaju »PREMAGAJ LAKOTO« (v nadaljevanju: nagradni natečaj). Ta pravila so objavljena na internetnem naslovu www.mpg.si

I. Organizator, namen in trajanje nagradnega natečaja
Nagradni natečaj organizira podjetje MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov v okviru nagradnega natečaja.
Nagradni natečaj bo potekal od 16. 1. 2018 do 15. 2. 2018.

II. Osebe, ki lahko sodelujejo na nagradnem natečaju
Na nagradnem natečaju lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in osebe, ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradnega natečaja.
Na nagradnem natečaju ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradnega natečaja, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. Na nagradnem natečaju prav tako ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonski partner oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski zvezi, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).
V primeru, da na nagradnem natečaju sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe na nagradnem natečaju veljavno le pod pogojem, da osebo na nagradnem natečaju zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

III. Način in pogoji sodelovanja na natečaju
Na nagradnem natečaju lahko oseba sodeluje na način, da vpiše svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-poštni naslov), naloži fotografijo Elvita proizvoda in odigra igro na mikrostrani www.premagajlakoto.com.

IV. ŽREBANJE NAGRAD
Žrebanje nagrad bo organizator nagradnega natečaja izvedel v petih delovnih dneh po zaključku natečaja, in sicer v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.
Žrebanje nagrad se bo izvedlo na podlagi doseženih rezultatov na spletni strani www.premagajlakoto.com, pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator. V žrebanju bodo sodelovale vse veljavne prijave, ki jih bo organizator prejel v času trajanja nagradnega natečaja, in sicer od 16. 1. 2018 (od 0.00 naprej) do 15. 2. 2018 (do 24. ure). Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje na nagradnem natečaju. O poteku žrebanja bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.
Organizator nagradnega natečaja bo o tem, da je oseba osvojila nagrado, osebo obvestil v roku 8 dni po izvedenem žrebanju.
Organizator bo izžrebanim osebam nagrade izročil v roku 30 dni po izvedenem žrebanju. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec organizatorju nagradnega natečaja predložiti osebni dokument, na katerem morajo biti navedeni vsi osebni podatki, ki so bili organizatorju nagradnega natečaja sporočeni ob prijavi na nagradni natečaj.

V. NAGRADE
1. nagrada: 30 x Intersport bon v vrednosti 20 evrov
2. nagrada: 50 x darilni paket Elvita
Nagrade ni mogoče zamenjati za denarno nagrado oziroma je ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo dobrino ali ugodnost. Nagrade so prenosljive, pri čemer je pri prenosu nagrade treba spoštovati določbe II. člena teh pravil in splošnih pogojev.

VI. DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD
Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanja dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradnega natečaja.
O prejemu nagrade bo organizator nagrajence obvestil telefonsko in pisno v roku 8 dni od dneva žrebanja, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade.
Nagrade bo organizator nagradnega natečaja nagrajencem dostavil po pošti oziroma jim jih bo izročil na svojem poslovnem naslovu v roku 30 dni od dneva žrebanja. V primeru, da se bo nagrada, ki je bila nagrajencu poslana po pošti, vrnila na naslov organizatorja, bo organizator nagrajenca v 8 dneh obvestil, da se je nagrada vrnila na naslov organizatorja in da lahko nagrajenec nagrado prevzame v roku 10 dni od dneva prejema obvestila. V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem 10-dnevnem roku nagrade ne bi prevzel, izgubi pravico do nagrade.
V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba ali oseba z odvzeto poslovno sposobnostjo, je za prevzem nagrade nujna prisotnost zakonitega zastopnika. Pri tem mora zakoniti zastopnik organizatorju nagradnega natečaja predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument.
Nagrajenec mora prevzem nagrade organizatorju potrditi s podpisanim potrdilom o prevzemu nagrade. V primeru, da nagrajenec organizatorju pisnega potrdila ne bi poslal (po pošti ali telefaksu), bo organizator nagradnega natečaja za dokaz o prevzemu nagrade štel poštno povratnico s potrdilom o dostavi.

VII. DAVČNE OBVEZNOSTI
Akontacijo dohodnine od prejetih nagrad bo za nagrajence poravnal organizator. V ta namen je dolžan nagrajenec organizatorju še pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko. Če nagrajenec organizatorju svoje davčne številke ne bi sporočil, se šteje, da se je nagradi odpovedal.
Organizator bo za namene izpolnitve dohodninske napovedi nagrajence ob koncu dohodninskega leta obvestil o vrednostih osvojenih nagrad.

VIII. OBVEŠČANJE
Organizator nagradnega natečaja je dolžan ta pravila in splošne pogoje nagradnega natečaja objaviti na spletnem naslovu www.mpg.si.
Imena nagrajencev bodo v roku 15 dni od dneva žrebanja objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si.
Ta pravila in splošni pogoji nagradnega natečaja so na vpogled dostopni tudi na naslovu organizatorja nagradnega natečaja.
Pravila in splošni pogoji nagradnega natečaja so na vpogled prav tako dostopni tudi na spletnem naslovu mikrostrani www.premagajlakoto.com.

IX. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
S sodelovanjem na nagradnem natečaju poda oseba organizatorju svoje soglasje, da kot upravljavec osebnih podatkov vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. V času upravljanja zbirke osebnih podatkov ima oseba možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, vse v sladu z veljavnimi predpisi. Organizator nagradnega natečaja bo z osebnimi podatki ravnal v skladu s standardi, ki jih določa Zakon o varstvu osebnih podatkov.
Sporočanje osebnih podatkov organizatorju s strani sodelujočih na nagradnem natečaju je prostovoljno. V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju z zakonom, se lahko obrne na organizatorja nagradnega natečaja ali na informacijskega pooblaščenca in zahteva pojasnilo.
Organizator nagradnega natečaja, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, le-teh ne bo izdal ali odstopil tretji osebi. Nagrajenci izrecno soglašajo, da lahko organizator nagradnega natečaja objavi ime, priimek in kraj bivanja nagrajenca v javnih občilih, in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

X. SPLOŠNE DOLOČBE

Sodelujoči na nagradnem natečaju avtomatsko prejemajo ta pravila in splošne pogoje natečaja.
Organizator ima pravico, da v primeru višje sile ta nagradni natečaj prekine ali odpove.
Organizator nagradnega natečaja in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradnega natečaja, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti z naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim na nagradnem natečaju nastala zaradi pomanjkljivosti pri izvedbi nagradnega natečaja.
Organizator nagradnega natečaja prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oziroma zaradi tretjega dejavnika, na katerega ni mogel vplivati pri 1. i 2. nagradi.
Organizator nagradnega natečaja ne bo podelil nobenih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.
Organizator nagradnega natečaja po preteku 60 dni od zaključka nagradnega natečaja ni več dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradnim natečajem.
V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim na nagradnem natečaju je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Podrobnejše informacije lahko dobite pri organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. prek e-pošte info@mpgplus.si

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.

Quote

#premagaj #lakoto

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Krila zabavi
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Promocije »Oral-B garancija vračila kupnine«
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Cartoons
NOVICE & NAGRADNE IGRE
HEINEKEN NOGOMET 2018
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull / Lidl
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Samsung | Odpri svoj svet
NOVICE & NAGRADNE IGRE
NT Remote Nagradna igra
NOVICE & NAGRADNE IGRE
AXE Wild Challenge
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Zadovoljstvo zagotovljeno ali 100 dni jamstva vračila kupnine