NOVICE & NAGRADNE IGRE

Grickaj in osvoji super nagrade

Objavljeno: 02.06.2024

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »Grickaj in osvoji super nagrade«

Ta pravila in splošni pogoji nagradne igre »Grickaj in osvoji super nagrade« (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe te nagradne igre. Namen nagradne igre je promocija vseh izdelkov blagovnih znamk Smoki n Prima, ki jih v Spar in Interspar trgovinah trži družba Atlantic Trade d.o.o., Ljubljana.

Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi v celoti seznanjeni in se s pristopom k nagradni igri z njimi v celoti strinjajo.

1. Organizator nagradne igre

Nagradno igro za podjetje Atlantic trade d.o.o., Ljubljana, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI39318338, organizira MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator).

V imenu in za račun Organizatorja je izvajalec SMS dela komunikacije 2Mobile d.o.o, Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, Davčna številka: SI82898286 (v nadaljevanju: izvajalec).

2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka od 3. 6. 2024 od 08:00 ure do 30. 6. 2024 do 23:59 ure, v vseh SPAR in INTERSPAR trgovinah na območju Republike Slovenije.

3. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije, ki so davčni rezidenti Republike Slovenije, ter izpolnjujejo druge pogoje za sodelovanje v nagradni igri, določene s temi splošnimi pogoji in se s temi pogoji strinjajo. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem potrjuje, da so vsi posredovani podatki njegovi lastni osebni podatki.

Zaposleni pri organizatorju, agenciji ali izvajalcu, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi žreba, ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Izžrebanec postane upravičen do prejema nagrade šele, ko organizatorju posreduje vse podatke, potrebne za podelitev nagrade, ki so navedeni v 7. členu teh pravil.

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

(A) Na podlagi poslanega SMS sporočila
1. korak: udeleženec v obdobju od 3. 6. 2024 do 30.6.2024, v kateri koli Spar ali Interspar trgovini, opravi nakup izdelkov Smoki in/ali Prima v skupni vrednosti najmanj 4,99 EUR na enem računu.
2. korak: udeleženec na telefonsko številko 6111 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo SMOKI in navede ime in priimek ter številko računa.

Besedilno sporočilo mora vsebovati naslednje (brez vejic):
SMOKI, ime, priimek, številka računa
Primer besedilnega sporočila:
SMOKI Janez Novak 98237612-312

Ob poslanem besedilnem sporočilu, kot je določeno v teh splošnih pogojih, udeleženec prejme naslednje besedilno sporočilo:
Pozdravljeni, hvala za sodelovanje. Prosim shranite racun za nagradno igro SMOKI. Nagrajenci ter Pravila in pogoji so objavljeni na www.mpg.si.


Po tem, ko udeleženec pošlje SMS sporočilo iz drugega koraka, bo prejel povratno sporočilo, s potrditvijo prijave. Način obračunavanja povratnih sporočil je naveden v drugem odstavku 9. točke teh splošnih pogojev.

Način obračunavanja SMS sporočil, ki jih pošlje udeleženec, je naveden v 9. točki teh splošnih pogojev. Organizator ne prevzema odgovornosti za (ne)delovanje SMS storitev ter posledice (ne)delovanja, ne glede na razlog (ne)delovanja.

(B) Na podlagi poslane fotografije
1. korak: udeleženec v obdobju od 3. 6. 2024 do 30. 6. 2024 na e-poštni naslov: nagradne.igre@mpgplus.si pošlje originalno fotografijo (avtorsko delo udeleženca) z najmanj 4 osebami, na kateri je razviden motiv uživanja v hrustajočih prigrizkih. Pri tem v isto e-sporočilo pripiše svoje kontaktne podatke (ime in priimek, kontaktna telefonska številka).
Organizator fotografij ne bo javno objavljal. Orgnaizator si v zvezi z njimi ne pridržuje nikakršnih avtorskih pravic. Za sodelovnje ni potrebno, da se iz fotografij vidijo obrazi. Vsaka od fotografij, s katerimi en sodelujoči sodeluje v nagradni igri, se mora bistveno razlikovati od vseh prejšnjih poslanih fotografij istega sodelujočega posameznika. Fotografije, ki niso avtorsko delo udeleženca, bodo izključene iz sodelovanja v nagradni igri.

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri na podlagi enega od navedenih načinov, se smatra, da s poslanim sms-om ali e-sporočilom soglaša s temi splošnimi pogoji, prav tako se strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov, kot je navedeno v nadaljevanju splošnih pogojev.

V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator možnost takšnega udeleženca tehnično blokirati ter pravico, da ga izključi iz sodelovanja v nagradni igri in iz sodelovanja v nagradnem žrebanju. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.

Število sodelovanj v nagradni igri z nakupom (način A) je omejeno na 10 na dan. Število sodelovanj brez nakupa je omejeno na 10 v celotnem obdobju promocije. Udeleženec je lahko, kljub večkratnem sodelovanju, izžreban samo enkrat, in lahko prejme samo eno nagrado.
SMS sporočila oziroma poslane fotografije, ki jih bo organizator oziroma agencija prejela po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo vključeni v nagradno žrebanje.

5. Nagradni sklad in način žrebanja nagrajencev

Nagradni sklad je sestavljen iz:
- Glavna nagrada: 2 x SAMSUNG LED 4K TV, vrednost posamezne nagrade 1470 EUR z DDV.
- Druga nagrada: 8 x Apple iPad, vrednost posamezne nagrade 399,90 EUR z DDV.
- Tretja nagrada: 28 x Smoki darilni paket, vrednost posamezne nagrade 25,00 EUR z DDV.

Skupna vrednost nagradnega sklada je 6839,20 EUR z DDV.

Zgoraj navedeni nagradni sklad bo podeljen v okviru enega žrebanja.

Žrebanje poteka na dan 3. 7. 2024 do 14.00 ure.
V žreb se štejejo vse veljavne prijave, prejete v obdobju od 3. 6. 2024 do 30. 6. 2024.
V žrebu bo skupno podeljenih 38 nagrad, od tega 2x glavna nagrada, 8x druga nagrada in 28x tretja nagrada.

V okviru nagradne igre bo izžrebanih 38 nagrajencev in 14 nadomestnih nagrajencev (dva nadomestna nagrajenca za glavni nagradi, 4 nadomestni nagraajenci za druge nagrade in 4 nadomestni nagrajenci za tretje nagrade).
Prejemnike nagrade se izžreba izmed vseh veljavno oddanih prijav udeležencev, z naključnim algoritmom.
Nadomestnim nagrajencem se nagrada podeli po vrstnem redu žreba in to le v primeru, da se izžrebanec nagradi odpove ali ne izpolnjuje vseh pogojev te nagradne igre.

Žrebanje nagrad ni javno, o žrebanju bo sestavljen zapisnik. Zapisnik mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, skupno število sodelujočih v posameznem žrebanju, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bili splošni pogoji nagradne igre objavljeni, imena in priimke članov komisije, način žrebanja nagrajencev in podatke o nagrajencih, ter vrednost nagrade posameznega nagrajenca.

Nagrade ni možno spremeniti v denarno nagrado oziroma je ni možno zamenjati za denar ali katerokoli drugo dobrino ali ugodnost. Nagrade niso prenosljive.

Obvestilo o dobitniku glavne nagrade bo organizator nagradne igre izvedel najkasneje v 30. dneh po zaključku nagradne igre.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

Nagradna igra se lahko prekine v primeru, ko nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

6. Objava in obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 30 dni po zaključku nagradne igre objavi na spletni www.mpg.si, prav tako pa se jih v roku 10 dni od žreba o upravičenosti do nagrade pisno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa, oziroma telefonsko številko, ki je bila posredovana pri sodelovanju na podlagi poslane fotografije.

7. Prevzem nagrad in odgovornost

Nagrade bodo podeljene v roku 30 dni od objave nagrajencev. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka podeljevanja nagrad, o čemer se prejemnike nagrad obvesti preko spletne strani www.mpg.si. Stroške dostave nagrad krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade organizatorju v roku 7 dni od prejema obvestila o prejemu nagrade (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke:
- ime in priimek,
- naslov stalnega oz. začasnega prebivališča
- davčno številko
(Primer: Ana Novak, Slovenska cesta 1, 1000 Ljubljana, 95851542)

V primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi poslanega SMS sporočila mora nagrajenec posredovati tudi sliko original računa, iz katerega je razvidna številka računa in nakup izdelkov v najmanjši vrednosti 4,99 EUR na enem računu na elektronski naslov nagradne.igre@mpgplus.si.

Če se prejemnik nagrade na poslano obvestilo o prejemu nagrade v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in/ali ne posreduje osebnih podatkov, kot je to določeno z drugim odstavkom te točke, se šteje, da se je nagradi odpovedal. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade, ki se ji je odpovedal, niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila na način, da organiztorju na enega izmed kontaktov, navedenih v 10. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nagrado podeli nadomestnemu nagrajencu.

Organizator ne odgovarja za izgubljene pošiljke, nedostavljene pošiljke z nagradami ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrad. Prav tako organizator ne prevzema odgovornosti za poslane podatke s strani nagrajencev, ki so nečitljivi, nepopolni ali niso bili prejeti na način, kot ga določajo ti splošni pogoji. V primerih iz prejšnjega stavka organizator ni dolžan podeliti nagrade.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

S trenutkom prevzema nagrade oziroma v kolikor organizator tako zahteva s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika/prejemnika nagrade.

8. Davki in akontacija dohodnine

Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence. V izogib dvoma, obremenitev zaradi morebitnega dviga letne dohodninske obveze, ki je lahko posledica izplačila nagrade, nosi nagrajenec.

Nagrajenec bo organizatorju posredoval dodatne osebne podatke (npr. davčna številka), v kolikor bo to potrebno, da lahko organizator izpolni obveznosti iz prejšnjega odstavka. Če nagrajenec podatkov ne bo poslal, mu organizator nagrade ne bo podelil. V tem primeru organizator nima obveznosti, da bi to nagrado podelil drugemu udeležencu.

9. Cenik SMS sporočil

Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku uporabnikovega mobilnega ponudnika (Telekom Slovenije, A1, Telemach in T-2).

Povratni SMS-i so za uporabnike Telekom Slovenije in predplačniki / A1 naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach, T-2, brezplačni.

10. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov udeleženca

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno dovoljuje organizatorju, ter ostalim subjektom, navedenim v šestem odstavku te točke, da se vsi osebni podatki, ki jih udeleženec posreduje v okviru te nagradne igre, navedeni v 4. in 7. členu teh splošnih pogojev, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagradne igre oziroma podelitve vseh nagrad, in sicer za namen nagradne igre v skladu s temi splošnimi pogoji ter za obveščanje prejemnikov nagrad v zvezi s posredovanjem nagrad. Na željo organizatorja bo nagrajenec svoje soglasje podal tudi v pisni obliki. Pravice in obveznosti, v zvezi z osebnimi podatki, ki organizatorju pripadajo na podlagi teh splošnih pogojev, se nanašajo tudi na izvajalca, ki bo podatke zbiral za potrebe nagradne igre.

Organizator uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Udeleženec je odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov ter je dolžan organizatorja pravočasno obvestiti o morebitni spremembi teh podatkov. Organizator ne prevzema odgovornosti za (ne)resničnost informacij, ki jih udeleženci posredujejo

Organizator vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail naslov), ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled, prenosljivost, kopiranje, dopolnitev, popravek, preklic, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene predmetne nagradne igre, skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Za uveljavljanje svojih pravic in obveznosti glede osebnih podatkov se lahko udeleženec obrne na kontakte navedene v nadaljevanju tega člena.

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

Poleg organizatorja in agencije (njunih zaposlenih) osebne podatke obdeluje oz. izvaja določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi izvajalec mobilni operater 2Mobile, svetovanje in posredovanje, d.o.o.. Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI82898286, ki je dolžan spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov in ima z organizatorjem sklenjeno

Pogodbeni obdelovalec sme osebne podatke obdelovati zgolj v okviru organizatorjevih navodil in osebnih podatkov ne sme obdelovati za lastne namene. Pogodbeni obdelovalec in njegovi zaposleni so zavezani k varovanju zaupnosti osebnih podatkov.

Za morebitna vprašanja glede varstva osebnih podatkov in/ali v primeru uveljavljanja pravic iz četrtega odstavka te točke, se prosimo obrnite na:

Organizator – MPG PLUS d.o.o.: nagradne.igre@mpgplus.si


Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, ali če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba, in sumi, da je zlorabil nagradno igro oziroma, da ni spoštoval drugih pogojev za sodelovanje v nagradni igri.

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema vse pravice in obveznosti, opredeljene v teh splošnih pogojih, in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi.
11. Razno

Organizator je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja). V primeru utemeljenih reklamacij se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec le-te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo nagrajenec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

12. Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje objavo in/ali obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z dnem sprejema. Splošni pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljeni na spletni strani www.mpg.si.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre, zaradi okoliščin oziroma razlogov, ki niso na strani organizatorja, ter jih organizator ne more preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve, ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo prekine in nagrad ne podeli. O tem mora preko medijev (spletna stran www.mpg.si) obvestiti udeležence. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in splošnimi pogoji povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ti splošni pogoji za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem sprejema. Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.mpg.si.

Ljubljana, 31. 5. 2023

Organizator nagradne igre je MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632, za naročnika Atlantic Trade d.o.o., Ljubljana, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana.

Quote

#smoki #prima #nagradnaigra

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
Odgovori in zmagaj
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Wings for Life World Run - Nepremagljiva
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Ujemi korak s 7Days
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Premagaj lakoto
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Knorr in Hellmann's
NOVICE & NAGRADNE IGRE
SoloQ2020
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Wings for Life World Run
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Milka
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Nagradna igra Knorr 2023
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Nagradna igra OREO