NOVICE & NAGRADNE IGRE

Poletne Dogodivščine

Objavljeno: 10.07.2023

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
»Poletne Dogodivščine«

Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »Poletne dogodivščine« (v nadaljevanju: nagradna igra). Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si


I. Organizator, namen in trajanje nagradne igre

Nagradno igro za podjetje Roiss d.o.o., Litijska 121, 1000 Ljubljana, organizira MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra bo potekala od 10.07. 2023 do 30.07. 2023


II. Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.


III. Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri


Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tako, da na spletni strani https://www.redbull.com/si-sl/cartoons/poletje reši test osebnosti in odgovori na zastavljena vprašanja.

V žrebanju za nagrado lahko sodeluje zgolj tisti, ki reši test osebnosti in izpolni obrazec, ki sledi izpolnjenemu testu osebnosti, s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek in e-naslov).

V žreb za nagrado se uvrstijo vsi, ki rešijo test in oddajo obrazec z osebnimi podatki.

Nakup artikla – Red Bull energijska pijača – ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.


IV. PODELITEV NAGRADE

Nagrade (druga nagrada: 100 x Red Bull paket) se bo podelilo v roku 30. dni po koncu nagradne igre in sicer po pošti na naslov, ki ga je sodelujoči navedel v obrazcu za prejem nagrade na zgoraj navedeni spletni strani.

Za datum koriščenja prve nagrade pa se dogovori in uskladi organizator skupaj z nagrajencem.


V. NAGRADE

1. 3 x obisk Red Bullovega Krpana (vozilo z ozvočenjem in DJ-jem) na poletnem pikniku*

2. 100 x Red Bull paket (1 paket vsebuje 2 pločevinki Red Bull).


*Lokacijo piknika (določi nagrajenec) kamor pride Krpan (Slovenija) in datum se uskladita z dobitnikom nagrade. Nagrado je potrebno izkoristit najkasneje do 30.9.2023. Krpan (vozilo z DJ-jem) je na pikniku maksimalno 8 ur.

Nagrad ni možno spremeniti v denarno nagrado oziroma je ni možno zamenjati za denar ali katerokoli drugo dobrino ali ugodnost.


VI. DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre.

Nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem dostavil po pošti oz. izročil na svojem poslovnem naslovu najkasneje v roku 30 dni po končanju nagradne igre.

V primeru, da se bo nagrada, ki je bila nagrajencu poslana po pošti, vrnila na naslov organizatorja, bo slednji nagrajenca v nadaljnjih 14 dneh obvestil, da se je nagrada vrnila na naslov organizatorja in da lahko nagrajenec nagrado prevzame v roku 10 dni od dneva prejema obvestila na naslovu organizatorja. V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem 10 dnevnem roku nagrade ne bi prevzel, izgubi pravico do nagrade.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba ali oseba z odvzeto poslovno sposobnostjo, je za prevzem nagrade nujna prisotnost zakonitega zastopnika takšne osebe, pri čemer mora zakoniti zastopnik organizatorju nagradne igre predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument.


VII. DAVČNE OBVEZNOSTI

Akontacijo dohodnine od prejetih nagrad bo za nagrajence poravnal organizator. Za namen izpolnjevanja davčnih obveznosti je dolžan nagrajenec organizatorju še pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko. V kolikor nagrajenec organizatorju svoje davčne številke ne sporoči, se šteje, da se je nagradi odpovedal. V tem primeru vrednost nagrade ne presega zakonsko določeno vrednost (42 eur), tako da ni potrebno izročiti davčne številke iz naslova plačila akontacije dohodnine.


VIII. OBJAVE

Organizator nagradne igre je dolžan ta pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.mpg.si

Ime, priimek in kraj bivanja nagrajencev bodo v roku 8 dni od dneva zaključka nagradne igre javno objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

Ta pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu organizatorja nagradne igre.


IX. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Družba MPG d.o.o. je skupaj z Roiss d.o.o., Litijska 121, 1000 Ljubljana upravljalec osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri in nagrajencev. Upravljavca bosta osebne podatke sodelujočih obdelovala za namen izvedbe nagradne igre. Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni mogoče. Izbira nagrajenca se izvede z avtomatiziranim beleženjem časa oddaje obrazca za sodelovanje v nagradni igri prek spletne strani iz III. poglavju teh Pravil in Splošnih pogojev.

Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:
- podelitev nagrade;
- obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;
- preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Splošnimi pogoji in pravili;
- izpolnjevanje davčnih obveznosti organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).
Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer nagrajenec ne more prejeti nagrade.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri je zakoniti interes skupnih upravljavcev, da izvedeta nagradno igro in izpolnita svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov nagrajencev je darilna pogodba, ki je sklenjena s sprejemom nagrade s strani nagrajenca.

Upravljavec osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev ne posreduje tretjim, razen:
- podatke nagrajenca posreduje pristojnim davčnim organom za namen odmere in plačila akontacije dohodnine;
- podatke posreduje svojim zunanjim izvajalcem, s katerimi sklene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi jih zaveže, da podatke obdelujejo le v njegovem imenu in po njegovih navodilih (npr. računovodski servis, ponudnik programske rešitve nagradne igre ...);
- ime, priimek in kraj bivanja nagrajenca objavi na spletnem naslovu www.mpg.si.

Upravljavec podatke sodelujočih hrani še 3 mesece po zaključku nagradne igre, podatke nagrajencev pa za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti še 10 let.

Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico od upravljavca zahtevati:
- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradni igri
Nagrajenci imajo pravico od upravljavca zahtevati:
- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo,
- da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri nagrajenca.
Sodelujoči v nagradni igri in nagrajenci lahko navedene pravice uresničujejo tako, da naslovijo pisno zahtevo po e-pošti na naslov info@mpgplus.si ali po navadni pošti na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.
V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na upravljavca in zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).


X. KONČNE DOLOČBE

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti iz naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati udeležencem ali tretjim zaradi sodelovanja v nagradni igri, prejema nagrade ali njene uporabe.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. preko e-pošte info@mpgplus.si.

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
Microsoft NT Conference - Best B2B Event 2018
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Vikend mobilnega igranja @Samsung center
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Goni Pony 2020
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Iščemo sodelavca: Predstavnik na terenu / Field Expert
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Wings for Life World Run
NOVICE & NAGRADNE IGRE
NT Remote 2020 – hitra in uspešna transformacija dogodka
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Nagradni natečaj: Samsung Ljubezen #BeyondEpic
NOVICE & NAGRADNE IGRE
PRAVILA NAGRADNE IGRE „Nežne Milka besede“
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Cartoons
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Promocije »Oral-B garancija vračila kupnine«